หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/01131Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ (Value Added Tax)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline                      CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ 
 
 

เคลียร์ชัด!! 5 จุดความรับผิด (Tax Point) การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Update นโยบายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า หรือให้บริการ online
  และการใช้บริการบน Platform อิเล็กทรอนิกส์ 
 • การออกและรับใบกำกับภาษีแบบกระดาษ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
  สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
 • การตรวจสอบการขอคืนภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
 • การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร


  วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. Update หลักเกณฑ์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ

 • การคิดมูลค่าของฐานภาษีจากการขายสินค้าและให้บริการ
 • การคิดมูลค่าของฐานภาษีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
 • การให้ค่าลดหย่อน ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าตอบแทน ให้ส่วนลด

4. หลักเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ความหมายของสถานประกอบการ และสถานประกอบการชั่วคราว เมื่อใดที่ต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนแต่มีหน้าที่ต้องเสีย VAT
 • การเปิดสาขาต้องจดทะเบียนหรือไม่
 • การเปลี่ยนชื่อ การเพิ่มเติมและย้ายสถานที่ประกอบการ เลิกกิจการ ต้องแจ้งภายในกี่วัน
 • การฝากสินค้าไว้ที่ลูกค้าต้องจดเป็นสถานประกอบการด้วยหรือไม่
 • การขอออกจากระบบ VAT ทำได้หรือไม่ และต้องมีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอย่างไร

5. ที่มาของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม : อัตรา 10%, 7% และ 0%

 • กรณีกฎหมายประกาศใช้อัตรา 6.3% และ 9% หมายความว่าอย่างไร

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. อัตราแลกเปลี่ยนในการออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ การลงรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย

8. จุดแห่งความรับผิด (Tax Point) และฐานภาษีในการเสีย VAT

 • การขายสินค้า การให้บริการ
 • การนำเข้า-ส่งออกสินค้าและบริการ
 • การขายสินค้าให้กิจการ BOI หรือ เขตปลอดอากร

9. การจัดทำใบกำกับภาษีในประเภทต่างๆ ใบลดหนี้-เพิ่มหนี้ เอกสารออกเป็นชุด ใบแทนใบกำกับภาษีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

 • การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และคำว่า “สำนักงานใหญ่ หรือสาขาที่...” มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • การลงวันที่ในใบกำกับภาษีแตกต่างกันอย่างไร
  -เงินสด
  - เช็ค
  - โอนเงินผ่านธนาคาร
  - การหักกลบลบหนี้
 • การแก้ไขและการยกเลิกใบกำกับภาษีจะต้องให้เหตุผลในการออกด้วยหรือไม่
 • อย่างไรถือเป็นใบกำกับภาษีปลอม
 • ในกรณีได้ออกใบกำกับภาษีในช่วง 10% ภายหลังจะออกใบลดหนี้ในช่วง VAT 7% จะใช้ VAT อัตราเปอร์เซนต์ใด
 • การออกใบกำกับภาษีกรณีย้ายสถานประกอบการ จะต้องใช้ที่อยู่ใดในการออกใบกำกับภาษีและพิจารณาวันที่แจ้งย้ายอย่างไร

10. กรณีลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี ผู้ขายจะปฏิบัติอย่างไร และสรรพากรจะสอบย้อนผู้ซื้อหรือไม่

11. ภาษีซื้อต้องห้ามและการเฉลี่ยภาษีซื้อ

 • ภาษีซื้อต้องห้ามตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรอง
 • ภาษีซื้อค่าน้ำมันรถของบริษัท และค่าน้ำมันรถเช่า ขอคืนได้หรือไม่
 • ภาษีซื้อค่า พ.ร.บ.รถ, ค่าซ่อมรถ จะขอคืนได้หรือไม่
 • ภาษีซื้อที่ใช้ในกิจการ VAT และ NON VAT
 • ทำไมต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ
 • วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
 • กรณีที่เฉลี่ยภาษีซื้อผิดจะมีผลอย่างไร และจะยื่นแบบปรับปรุงได้หรือไม่

12. การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

 • การจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร
 • เมื่อมีการออก/รับใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ จะลงรายงานอย่างไร
 • ธุรกิจให้บริการต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
 • ขายสินค้าแต่ไม่มีคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้าต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่

13. การยื่นแบบและชำระภาษี

 • วิธีการยื่นแบบ และการยื่นเพิ่มเติม
 • กรณีขออนุมัติยื่นรวมจะนำภาษีซื้อของสาขากับสำนักงานใหญ่มารวมกันได้หรือไม่

14. การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องและไม่ถูกตรวจสอบ

 • สำนักงานใหญ่จะใช้เครดิตของสาขาได้หรือไม่
 • การขอคืนภาษีของกิจการ BOI
 • กิจการที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

15. กรณีที่ต้องเสียเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม และการขอลดหรืองดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม


** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba