Update กฎหมายภาษีอากร 2567 พร้อมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนยื่นแบบเสียภาษี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/01701Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

Update กฎหมายภาษีอากร 2567
พร้อมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนยื่นแบบเสียภาษี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 

• Update การใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2566-2567 
• สิทธิประโยชน์พิเศษที่มีสิทธิ "หักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น"
• ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักภาษีได้เพิ่มขึ้น มีวิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไร?
• หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ stock ของสรรพากรที่นักบัญชีต้องทราบ
• หลักเกณฑ์และวิธีการ"ลงรายจ่าย 2 เท่า"การลงทุนในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ
e-Withholding Tax 
• Check List 20 รายการรายจ่ายต้องห้าม ทําอย่างไรลงรายจ่ายได้
• การตรวจสอบภาษีปี 2567 และประเด็นที่ต้องระวัง! อาจถูกตรวจสอบย้อนหลัง

 

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายภาษี 2567 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

2. เตรียมรับมือ!! นโยบายการจัดเก็บภาษีใหม่ของสรรพากร พร้อมทิศทางการตรวจสอบภาษีในยุคดิจิทัล

          - การขับเคลื่อนการจัดเก็บภาษีด้วยข้อมูล ผู้เสียภาษีต้องระวังอะไร

          - เตรียมรับมืออย่างไร? กับระบบการสำรวจและติดตามผู้เสียภาษีอากรรายใหม่ของสรรพากร

          - Update เกณฑ์ความเสี่ยงล่าสุดของสรรพากรในการจัดกลุ่มผู้เสียภาษีปี 2567

          - การออกใบกำกับภาษีและโทษจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอม

          - รายได้ที่ถึงเกณฑ์จด VAT การตรวจสอบรายได้

3. กฎหมาย e-Payment และการเสียภาษีและการตรวจสอบรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. หลักเกณฑ์การใช้ระบบ
e-Withholding Tax การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ

5. สรุปประเด็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับ (e-Receipt)

6. อากรแสตมป์ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย e-Stamp การยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

7. การจัดเก็บภาษี e-Commerce

8. กฎหมาย e-Service การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

9. e-Donation การบริจาค และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

10. สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต้องตรวจสอบก่อนกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

 • รายจ่ายจากการจัดอบรมสัมมนา และจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าภายในประเทศ
 • รายจ่ายในการจ้างคนพิการ
 • รายจ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุ, ผู้ท้นโทษ
 • รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกิจการ
 • รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
 • รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ เช่น รายจ่ายเพื่อการศึกษา/การกีฬา
 • รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • รายจ่ายสำหรับค่าซื้อ จ้างทำ หรือใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • รายจ่ายเพื่อการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • รายจ่ายเพื่อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

11. รายจ่ายที่ได้เพิ่มขึ้นทางภาษี บัญชีจะบันทึกอย่างไร ผลกระทบในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)

12. การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

13. เทคนิคการจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ให้เป็นรายจ่ายได้ไม่ถูกบวกกลับ

14. แนวการตรวจสอบ Stock สินค้า ที่นักบัญชีต้องทราบ

 • การตรวจ Stock สินค้า
 • วิธีการตรวจสอบ Stock ของสรรพากร
 • การยกยอดสินค้าคงเหลือ ปัญหาบัญชีกับภาษี

15. รวมประเด็นที่ต้องระวัง!!! อาจถูกตรวจสอบย้อนหลัง

16.การเปลี่ยนแปลงภาษีของปี 2566 มีผลกระทบอย่างไรต่อการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ที่ต้องยื่นในปี 2567

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba