Update บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2024 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/01953Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรUpdate บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2024

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

 

หัวข้อสัมมนา

 

Account (ช่วงเช้า)

Update มาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที่สำคัญและใช้ในปัจจุบัน

1ทําความเข้าใจหลักการปรับปรุงมาตรฐานชุด NPAEs

2. สรุปหลักการ แนวคิด และความแตกต่างของมาตรฐานรายงานทางการเงิน PAE และ NPAE

 • เรื่อง สัญญาเช่า
 • เรื่อง ภาษีเงินได้
 • เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
 • เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า และรายได้ NPAEs บทที่ 18 จะได้รับผลกระทบหรือไม่

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ มีผลต่อการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน NPAEs หรือไม่

5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ต้องปรับปรุงทางภาษีอากร

6. สัญญาทางธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ และทางภาษีอากร ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ด้านรายได้

 • สัญญารับจ้างทำของ สัญญาซื้อขาย สัญญารับขน ดูประกอบกับ TFRS15
 • สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อ ดูประกอบกับ TFRS16

7. Update คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับใหม่
TAX (ช่วงบ่าย)

1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2024 ที่มีผลต่อการบันทึกบัญชีและเสียภาษีของธุรกิจ

2. กฎหมายตระกูล “e” ที่นักบัญชีต้องทราบและแนวทางการตรวจสอบของสรรพากร

 • e-Payment
 • e-Withholding Tax
 • e-Tax Invoice & e-Receipt
 • e-Filing
 • e-Service
 • e-Stamp
 • e-Donation

3. ภาษี 3 เรื่อง กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2024 ที่ผู้ทำบัญชีไม่ควรพลาด

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. Update มาตรการทางภาษีที่มีผลกระทบต่อนิติบุคคลจนถึงสิ้นปี

5. Update มาตรการตรวจสอบและตรวจจับใบกำกับภาษีปลอมแบบจริงจังของสรรพากร

6. แนวทางการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพากรในปีนี้ที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

7. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรที่กระทบต่อการจัดทำบัญชีและมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba