Tax for Junior Accountant การทำงานด้านภาษี ของนักบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/01807Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 Tax for Junior Accountant การทำงานด้านภาษี ของนักบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• การบันทึกรายการรับ–จ่าย เป็นพื้นฐานขั้นต้นที่สําคัญเพื่อใช้ในการวางแผน และคํานวณการเสียภาษีให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดของกิจการ โดยการจัดทํารายงานรับ-จ่ายต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรด้วย
• หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...นักบัญชีมือใหม่, นักบัญชีที่เพิ่งเริ่มทำงานบัญชี หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีมาก่อน 
เตรียมพร้อม!! สำหรับนักบัญชีที่ต้องการเรียนรู้งานด้วยตนเอง เรียนรู้งานอย่างไร ให้เป็นงานไว

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

การรับรู้รายได้ทางภาษี เอกสารประกอบการลงบัญชีที่นักบัญชีต้องรู้

1.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้

2.การรับชำระเช็ค หรือสำเนาใบโอนเงินผ่านธนาคารหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

3.การตรวจสอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และวิธีการทำรายงานฯ เพื่อขอคืนภาษีกับสรรพากร

4.การคำนวณยอดในใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เพื่อบันทึกบัญชี

5.วิธีการจัดทำรายงานภาษีขาย พร้อมวิธีการนำส่งผ่าน e-Filing

 

รายจ่ายของกิจการ ลงรายจ่ายอย่างไรไม่ให้เป็นรายจ่ายต้องห้ามทั้งข้อกฎหมายและเอกสารที่สรรพากรยอมรับ

1.รายจ่ายของกิจการ มีอะไรบ้างที่นักบัญชีต้องรู้
          - ทางภาษีลงได้เท่าทางบัญชี
          - ทางภาษีลงได้น้อยกว่าทางบัญชี
          - ทางภาษีลงได้มากกว่าทางบัญชี
          - ทางภาษีไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย แต่สามารถลงเป็นรายจ่ายทางบัญชีได้

2.การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี กรณีกิจการมีการจ่ายจริงแต่ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ ทำอย่างไรให้ลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
          - ใบขอซื้อ PR, ใบสั่งซื้อ PO, Memo ภายใน ต้องมีลายเซ็นผู้อนุมัติหรือไม่
          - กรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกหลักฐานการรับเงิน
          - กรณีหลักฐานการรับเงินไม่สมบูรณ์
          - ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงินและไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

3.กรณีจ่ายแบบมีใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้แนบเป็นหลักฐาน ประเด็นภาษีที่ต้องทราบและบันทึกบัญชีอย่างไร
          - ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินปรากฏเป็นชื่อผู้อื่น
          - ได้รับใบกำกับภาษีมา แต่ที่อยู่ของผู้ออกไม่ตรงกับ ภ.พ.20
          - ได้รับใบกำกับภาษีปลอม ต้องทำอย่างไร

4.ภาษีซื้อกับรายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่นักบัญชีต้องรู้!!
          - รายจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนด ต้องบันทึกภาษีซื้อหรือไม่อย่างไร
          - ขอคืนได้
          - ภาษีซื้อต้องห้าม/ที่ไม่ขอคืน

5.วิธีการจัดทำรายงานภาษีซื้อ พร้อมวิธีการนำส่งผ่าน e-Filing

6.วิธีการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายเงิน พร้อมการนำส่งกรมสรรพากร

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba