ความแตกต่างที่สรรพากรมักตรวจสอบระหว่าง ภ.ง.ด.50 vs ภ.พ.30, ภ.ง.ด.50 vs ภ.ง.ด.53

รหัสหลักสูตร : 21/01719P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ความแตกต่างที่สรรพากรมักตรวจสอบระหว่าง
ภ.ง.ด.50 vs ภ.พ.30, ภ.ง.ด.50 vs ภ.ง.ด.53

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline        
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชม. 

 ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชม. 

 • Case Studies ทำไม? ต้องกระทบยอด และต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อสรรพากรสั่งให้กระทบยอด
 • ความแตกต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายใน ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 และผลกระทบต่อ ภ.ง.ด.53
 • กระบวนการกระทบยอดจะเริ่มจุดใด และมีรายการอะไรบ้าง
 • รูปแบบกระทบยอดที่สำคัญที่นักบัญชีจะต้องปฏิบัติ
 • ตัวอย่าง Case Studies การกระทบยอดที่สำคัญที่สุดที่ทุกกิจการต้องจัดทำ

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1.ทำไม? ต้องกระทบยอด...

2.อะไร? คือข้อแตกต่างที่ทำให้รายได้และรายจ่ายในแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 ไม่เท่ากัน

 • จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับการรับรู้รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

3.การเปรียบเทียบความแตกต่าง ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53

 • รายได้และรายจ่ายข้ามรอบบัญชี
 • รายได้ของกิจการขายสินค้าและบริการ
 • รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้า/ให้บริการในราชอาณาจักร
 • การจำหน่าย จ่าย โอน หรือให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทน
 • กำไรที่เกิดจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
 • สินค้าคงเหลือ ณ วันเลิกประกอบกิจการกรณีจะขายออก
 • การแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • รายได้ดอกเบี้ยรับ (พนักงาน, กรรมการ, บริษัทในเครือ, บุคคลภายนอก, เงินปันผล)
 • ค่าปรับหรือดอกเบี้ยผิดนัดจากการผิดสัญญาค่าสินไหมทดแทน
 • จ่ายค่าอบรมสัมมนาพนักงาน
 • เงินชดเชยที่ได้จากบริษัทประกันภัยและยกซากให้บริษัทประกันภัย
 • เงินประกันผลงาน เงินประกัน
 • เงินมัดจำ เงินรับล่วงหน้าข้ามปี
 • เช่าซื้อทรัพย์สินตกลงจ่ายเป็นงวด
 • ขายสินค้าโดยลูกค้าให้ทยอยส่ง
 • รายได้จากการโอนสิทธิการเช่า
 • การจ่ายเงินทดรองจ่าย
 • บริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าให้กับองค์กรสาธารณกุศลและไม่ใช่องค์กรสาธารณะ
 • นำบริการหรือสินค้าไปใช้เพื่อการรับรอง
 • สิ่งของที่ให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการ
 • รายได้จากการขายสินค้าของกิจการ Non VAT
 • ค่าภาษีอากรที่ผู้อื่นออกให้
 • การกระทบยอดกรณีหนี้สูญระหว่าง ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30

* การตัดหนี้สูญทางบัญชี ทางภาษีรับรู้เป็นรายได้

* ตัดหนี้สูญไปแล้วและได้บวกกลับเป็นรายได้ทางภาษี ต่อมาลูกหนี้นำเงินมาชำระ

 • รางวัลที่ให้เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ
 • ปัญหาการส่งสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศ
 • แจกสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้า
 • การแถมสินค้าทั้งในบิลและนอกบิล
 • การให้ของขวัญตามขนบธรรมเนียมประเพณี
 • นำสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ทั้งที่ได้รับคืนและไม่ได้รับคืน
 • การออกใบลดหนี้เนื่องจากไม่มีบริการเกิดขึ้น
 • ออกใบลดหนี้เนื่องจากลูกค้ายกเลิกสินค้า/บริการ
 • ให้ส่วนลดเป็นเงินสดหรือส่วนลดการค้า
 • การให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน (ให้ฟรี)
 • ปัญหาที่เกิดจากสินค้าชำรุด เสียหาย สูญหาย สินค้าขาด-เกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ สินค้าสูญหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 • ได้รับของรางวัลแต่ไม่ได้บันทึกรับและไม่รับรู้เป็นรายได้เมื่อขายต้องนำส่ง VAT หรือไม่
 • สินค้าถูกขโมย
 • ให้บริการพร้อมขนส่ง
 • รายได้จาดค่าบริการบางส่วน
 • ได้รับเงินบทดรองคืนจากบริษัทในเครือ
 • ขนส่งอย่างเดียว กับขายสินค้าพร้อมบขนส่ง
 • ได้รับเงินสนับสนุน เงินช่วยเหลือ
 • ได้รับรางวัลเนื่องจากส่งสริมการขาย
 • ขายสินค้าพร้อมติดตั้งทั้งในกรณีที่แยกรายการหรือคิดแบบเหมา
 • การหัก ณ ที่จ่ายตามสัญญาระยะสั้นและสัญญาระยะยาว

4.นักบัญชีต้องปฎิบัติและสรุปรายละเอียดความแตกต่าง ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30, ภ.ง.ด.53 อย่างไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba