VAT 0% ปัญหาภาษีที่ผู้ส่งออกต้องระวัง (จ.ปทุมธานี)

รหัสหลักสูตร : 21/08403P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


VAT 0% ปัญหาภาษีที่ผู้ส่งออกต้องระวัง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย
หัวข้อสัมมนา
1. กรณีใดบ้างที่จะได้สิทธ์ VAT 0 คืออะไร
- ส่งออกสินค้า
- ส่งออกบริการ
- ขายสินค้าให้กับเขตพิเศษ
- ขายสินค้าให้กับหน่วยงานพิเศษที่ได้รับสิทธิเสีย VAT อัตรา 7%
2. จุดความรับผิดทางภาษี VAT 0% กับ VAT 7% ต่างกันอย่างไร
3. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะนำมาเสีย VAT
- ขายสินค้า
- ให้บริการ
4.หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและเอกสารหลักฐานในการส่งออกที่จะได้สิทธิ VAT อัตรา 0%
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
- ธุรกิจที่จะได้สิทธิ อัตรา 0
- ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration)
- บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
- ใบสุทธินำกลับ
- แบบ กศก. 122
5. ปัญหาเอกสารที่ผู้ส่งออกต้องระวัง
- ใบขนสินค้าขาออก
- ใบสุทธินำกลับ
- แบบ กศก. 122
- ส่งสินค้าไปต่างประเทศ แต่ไม่มีใบขนจะทำอย่างไร
- กรณีขายสินค้าผ่านตัวแทนใบขนสินค้าต้องเป็นชื่อใครและใครได้สิทธิเสีย VAT 0%
- ขายสินค้าให้กับต่างประเทศแต่ส่งสินค้าในไทยทำอย่างไรให้เป็น VAT 0%
- การออกใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้กรณีที่ขายไปเป็น VAT 0% จะทำได้หรือไม่จะลงรายงานภาษี
มูลค่าเพิ่ม อย่างไร
6. ความสำคัญของใบขนสินค้าขาออกกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0%
7. จุดต่างทางภาษีมูลค่าเพิ่มของรายได้ที่เป็น VAT 7% VAT 0%, รายได้ที่ได้รับยกเว้น VAT และ Non VAT และ Out of VAT Scope
8. การนำสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
- หลักฐานในการนำสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร
- กรณีนำสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรพร้อมกับบริการติดตั้งภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเสียอย่างไร
- การนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรเข้ามาในราชอาณาจักร
9. การขอคืนภาษีซื้อของกิจการ VAT 7% กับ VAT 0% ความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบจากสรรพากรกิจการไหนมีมากกว่ากันและประเด็นที่มักถูกตรวจสอบ
10. กรณีขายสินค้าให้บริษัทต่างประเทศแต่ส่งของให้ตัวแทนในไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
11. ปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อของกิจการส่งออก
- ขายสินค้าให้ต่างประเทศโดยซื้อสินค้าอีกประเทศหนึ่งส่งให้ลูกค้าจะต้องเฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไร
12. การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- VAT 0 % จะใช้เอกสารใดในการลงรายงาน
- กรณีส่งออกสินค้าไปต่างประเทศถ้ามีการลดหนี้จะต้องลงรายการในรายงานภาษีขายหรือไม่
13. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ถ้าระบุยอดขาย 0% ผิดในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) จะต้องปฏิบัติอย่างไร
14. กรณียื่นฐานภาษีไว้ไม่ครบจะมีความผิดหรือไม่และมีวิธีแก้ไขอย่างไร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba