การบันทึกบัญชีรายได้ ลูกหนี้การค้า ส่วนลด โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าและหนี้สงสัยจะสูญให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/10724P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบันทึกบัญชีรายได้ ลูกหนี้การค้า ส่วนลด โปรแกรมสิทธิพิเศษ

แก่ลูกค้าและหนี้สงสัยจะสูญให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • รายได้ตาม NPAEs บทที่ 18 รายได้ มีอะไรเปลี่ยน มีอะไรใหม่
  • การคำนวณและการบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้รายได้กรณีต่าง ๆ
  • ตัวอย่างประเด็น " รายได้" ที่ ก.ล.ต. ตรวจพบจากการตรวจทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์

 

วิทยากรโดย ดร.ปรีชา สวน

หัวข้อสัมมนา
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)

2. การเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ (TAS 18) และรายได้ตามมาตรฐานฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้

3. ลักษณะที่สำคัญของการรับรู้รายได้ (Five-Step Model)
- การระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
- การกำหนดราคาของรายการ
- การปันส่วนราคาของรายกาให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติ
- การรับรู้รายการ

4. รายได้ตาม NPAEs บทที่ 18 รายได้ มีอะไรเปลี่ยน มีอะไรใหม่

5. ตัวอย่างการคำนวณและการบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้รายได้
- ขายสินค้า การให้บริการและลูกหนี้อื่น
- ส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสด
- โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (โปรโมชั่น) การบันทึกบัญชีกรณีมีการลด แลก แจก แถม คะแนน แสตมป์ บริการหลังการขาย
- รายได้กรณีเป็นตัวแทน

6. วิธีการประมาณและการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

7. การบันทึกการตัดจำหน่ายหนี้สูญและการบันทึกหนี้สูญได้รับคืน

8. การจัดประเภทของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

9. การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

10. ตัวอย่างการแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน)

11. ตัวอย่างประเด็นที่ ก.ล.ต. ตรวจพบจากการตรวจทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์
- รายได้

12. ตัวอย่างงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
- ลูกหนี้
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้
- ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หนี้สงสัยจะสูญ)
- รายได้

13. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ปรีชา สวน

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba