การจัดทำบัญชีและงบการเงิน ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ NPAEs พร้อม Update TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/10217Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำบัญชีและงบการเงิน ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ NPAEs พร้อม
Update TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

• ประเด็นด้านบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของธุรกิจ
• แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)
• Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ฉบับใหม่

วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำบัญชีของธุรกิจกับการวางแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
   - สรุปประเด็นสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs
   - การบันทึกหนี้สูญได้รับคืนเป็นรายได้อื่นพร้อมเปิดเผยข้อมูล
   - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
   - การตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ (revaluation) และการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   - การประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   - การรวมธุรกิจ
   - การจัดทำและนำเสนองบการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

2. ประเด็นด้านการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ของธุรกิจเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs
 
  - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   - เงินลงทุน
   - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   - สินค้าคงเหลือ
   - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - ต้นทุนการกู้ยืม
   - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3. ประเด็นด้านบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ เงินกู้ยืมกรรมการกับความสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs

4. ประเด็นด้านการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของของธุรกิจเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs
   - ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
   - ผลประโยชน์พนักงาน และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
   - สัญญาเช่า
   - ส่วนของเจ้าของ กำไร(ขาดทุน) สะสม การตั้งสำรองตามกฎหมาย

5. ธุรกรรมเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs
  
- รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงแต้มสะสม และหลักการเรื่อง ตัวการและตัวแทน
   - การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
      เงินตราต่างประเทศ
   - สัญญาก่อสร้าง
   - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด

6. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานทางบัญชีที่ต้องปรับปรุงและไม่ปรับปรุง

7. หลักการที่ต้องตรวจสอบทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
  
- การแสดงรายการในงบการเงินให้ถูกต้อง
   - รายการย่อในงบการเงินปรับปรุงใหม่

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba