การบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/10758Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,601 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้า
และวัตถุดิบพร้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง

(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
• เทคนิคการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
• ปัญหาสินค้าขาด หรือเกินจากสต๊อก และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี

วิทยากรโดย  ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีคุมสินค้าให้ถูกต้อง

2. หลักเกณฑ์ทางบัญชีและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

3. วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามหลักการบัญชี
   - การตัดสต๊อกกรณีสินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ
   - การปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
   - รายงานสินค้า และวัตถุดิบ ที่บันทึกผิดพลาดต้องแก้ไขอย่างไร
   - การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
   - การจำหน่าย จ่าย โอน โดยไม่คิดมูลค่า (การส่งเสริมการขายหรือนำไปใช้ในองค์กร)

4. การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรฐานการบัญชี

5. การตรวจนับและการตีราคาสินค้าปลายงวด
   - แนวทางการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดมีขั้นตอนอย่างไร
   - การตรวจแบบสุ่ม
   - ตรวจสอบรายงานสรุปการตรวจนับสินค้าในแต่ละงวดบัญชี
   - ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
   - สอบทานระบบและวิธีการจัดเก็บสินทรัพย์และการเก็บรักษา
   - อัตราการหมุนเวียนของสินค้าใน Stock
   - ขั้นตอนการตัด Stock

6. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายสินค้า

7. ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบ
   - การตรวจนับสินค้าแบบวนรอบ
   - การตรวจนับปริมาณสินค้าขาดเกินจากรายงาน
   - แนวปฏิบัติวัสดุสิ้นเปลือง

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba