การบันทึกบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/10916P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบันทึกบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
• ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
• การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

บัญชีเกี่ยวข้องกับรายได้ทั้งระบบ
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
   1.1 ความหมายและหลักเกณฑ์ที่สำคัญของรายได้
   1.2 การรับรู้รายการ 5 ขั้นตอน (Five- Step Model)
   1.3 การระบุสัญญา การรวมสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญา
   1.4 การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติและการเสร็จสิ้นของภาระที่ต้องปฏิบัติ
   1.5 การวัดมูลค่า การกำหนดราคาของรายการ การปันส่วนและการเปลี่ยนแปลงของราคาของรายการตามสัญญา
   1.6 การรับรู้รายได้เมื่อกิจการให้ปฏิบัติตามภาระแล้วเสร็จ
         - รับรู้รายได้ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (point in time)
         - รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (over time)
   1.7 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

2. การรับรู้รายได้ของประเภทธุรกิจที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
   2.1 กิจการขายผ่อนชำระ
   2.2 กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
   2.3. กิจการรับเหมาก่อสร้าง
   2.4 การขายสินค้าที่มีภาระผูกพันมีเงื่อนไขหลังการขาย
   2.5. จากการขายสินค้า ที่มีการบริการติดตั้ง
   2.6 ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า การตลาดต่างๆ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
   2.7 ค่าสมาชิก รายเดือน รายปี
   2.8 รายได้ตามลักษณะประเภทการให้บริการ
   2.9 การให้ใช้สิทธิ แฟรนไชส์

3. รายได้จากการให้เช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
   3.1 ผู้เช่า
         - การรับรู้รายการ
         - การวัดมูลค่า
         - การนำเสนอรายการ
         - การเปิดเผยข้อมูล
   3.2 ผู้ให้เช่า
         - การจัดประเภทสัญญาเช่า
         - สัญญาเช่าเงินทุน การรับรู้รายการและวัดมูลค่า
         - สัญญาเช่าดำเนินงาน การรับรู้รายการและวัดมูลค่า
         - การเปิดเผยข้อมูล

4. รายได้อื่นๆ ที่ต้องรับรู้รายการ

5. ประเด็นอื่นที่มักเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายได้

6. รายการขายและเช่ากลับคืน

บัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทั้งระบบ
7. ค่าใช้จ่ายตามกรอบแนวคิดสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
   7.1 ต้นทุนขาย ต้นทุนสินค้าต้นทุนการผลิตตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
   7.2 ค่าใช้จ่ายในการขายกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
   7.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง

8. การคำนวณค่าเสื่อมราคา ตาม TAS 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   8.1 ค่าเสื่อมราคาอาคารที่ดินมากับการซื้อที่ดิน
   8.2 ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงที่ดิน
   8.3 ค่าเสื่อมราคาเฟอร์นิเจอร์ที่มีค่าติดตั้ง
   8.4 ค่าเสื่อมราคาอาคารที่กิจการสร้างและมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการรื้อถอน

9. แนวทางการปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
   9.1 รายได้ค้างรับ รายได้ค้างจ่าย
   9.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า
   9.3 รายได้รับล่วงหน้า
   9.4 รายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นงวด
   9.5 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   9.6 การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
   9.7 การตั้งหนี้สงสัยจะสูญการตัดหนี้สูญ

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba