วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/10920P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • สิ่งที่นักบัญชีต้องจัดทำ ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผลและวันที่จ่ายเงินปันผล
  • ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลที่นักบัญชีต้องทราบ
  • ความแตกต่างทางการบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลตามหลักบัญชี
    - ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อบริษัทมีมติประกาศจ่ายเงินปันผล
    - สิ่งที่นักบัญชีต้องจัดทำ ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผลและวันที่จ่ายเงินปันผล
    - การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
    - การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม
    - เอกสารทางบัญชีสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
    

2. วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
    - หลักเกณฑ์ทางการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของในเรื่อง เงินปันผล ตามกรอบแนวคิดสำหรับ  รายงานทางการเงิน
    - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกับมติการประกาศจ่ายปัน ผลที่นักบัญชีต้องพิจารณา
    - เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
    - การจัดประเภทเงินปันผลจ่ายและเงินปันผลระหว่างกาลทางบัญชี
    - การจ่ายเงินปันผลเป็นทรัพย์สิน หุ้น หรือทรัพย์สินอื่น ๆ นอกจากเงินสด
    - การรับรู้รายได้ รายจ่ายสำหรับผู้รับเงินปันผลและผู้จ่ายเงินปันผล

3. การบันทึกบัญชีเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผล
    - เงินสด
    - ตั๋วเงินจ่าย
    - หุ้น

4. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
    - ตราสารทุน
    - เงินสด
    - เงื่อนไขข้อตกลงให้คู่สัญญาเลือกวิธีการชำระ
5. การรับรู้รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2

6. การแสดงรายการในงบการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผล รวมถึงการจ่ายหุ้นให้กับพนักงาน และผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

7. การนำเสนอรายงานทางการเงิน งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล

8. หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่สำคัญ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลที่นักบัญชีต้องทราบ
    - การจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายที่ถูกต้อง
    - การหักภาษีเมื่อจ่ายเงินปันผลและสิทธิประโยชน์ของผู้รับเงินปันผล
    - ธุรกิจมีผลขาดทุนสะสมอยู่แต่ปัจจุบันมีกำไรสามารถจ่ายเงินปันผลทำได้หรือไม่
    - ธุรกิจมีกำไรสะสมอยู่แต่ปัจจุบันขาดทุนสามารถจ่ายเงินปันผลทำได้หรือไม่
    - การจ่ายเงินปันผลของกิจการที่มี BOI และ NON-BOI มีวิธีอย่างไร
    - มีกำไรสะสมมากกว่าทุนและไม่เคยจ่ายเงินปันผลต้องปฏิบัติอย่างไร

9. ความแตกต่างทางการบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์

10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba