สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS for NPAEs และ PAEs (ปรับปรุง 2566) และทิศทางในอนาคต

รหัสหลักสูตร : 21/10165P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS for NPAEs และ PAEs (ปรับปรุง 2566) และทิศทางในอนาคต
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใข้ 1 มกราคม 2567
  • Update มาตรฐานการบัญชีฉบับที่สำคัญ
  • สถานภาพของ TFRS for NPAEs และ PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา

1. สถานภาพของ TFRS for PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

2. สรุปการเปลี่ยนแปลง และประเด็นที่สำคัญของ TFRS for NPAEs

3. สรุปมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลง
   - TAS 1 การนำเสนองบการเงิน
   - TAS 8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
   - TAS 12 ภาษีเงินได้
   - TAS 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
   - TAS 34 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
   - TFRS 1 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
   - TFRS 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
   - TFRS 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
   - TFRS ที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัย

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่สำคัญ
   - TAS 2 สินค้าคงเหลือ
   - TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   - TAS 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - TAS 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba