การวางระบบและควบคุมภายใน พร้อมเจาะลึกวิธีการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รหัสหลักสูตร : 21/10721P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การวางระบบและควบคุมภายใน พร้อมเจาะลึกวิธีการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• การวางระบบและการควบคุมภายในที่ดินอาคารและอุปกรณ์
• การคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา
• ประเด็นสำคัญการวัดมูลค่า

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. การวางระบบและควบคุมบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    - การจัดประเภทสินทรัพย์
    - การตั้งรหัสสินทรัพย์
    - การจัดทำนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติงานบัญชีสินทรัพย์
    - การกำหนดโครงสร้างรหัสประเภทสินทรัพย์และโครงสร้างรหัสสินทรัพย์ (Coding Structure)
    - สินทรัพย์หลัก (Main Asset)
    - ส่วนประกอบสินทรัพย์/สินทรัพย์ย่อย (Sub Asset)
    - สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ (Low value Asset)
    - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (Asset Under Construction)
    - ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่สำรองไว้ใช้งานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงที่รับรู้เป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    - การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ (Asset Register)
    - การจัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มการสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (Create Asset MasterCard), การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ (Change Asset Master Card), การของบประมาณลงทุนในสินทรัพย์/งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์, การโอน/รับโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง, การโอนย้ายสินทรัพย์, การเปิด Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์, การขาย/การตัดจำหน่ายสินทรัพย์

2. การควบคุมภายในและการจัดการการใช้สินทรัพย์
    2.1 การจัดทำงบประมาณลงทุนในสินทรัพย์ (CAPEX Budget)
       - การซื้อสินทรัพย์
       - การสร้างสินทรัพย์ใช้เอง
    2.2 การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ (OPEX Budget)
       - ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์
       - ค่าทำประกันภัยสินทรัพย์
    2.3 การควบคุมและการประเมินผลการใช้งบประมาณลงทุนในสินทรัพย์และงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์
    2.4 การควบคุมสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำแต่มีปริมาณมาก(Low value Asset)
    2.5 การควบคุมสินทรัพย์ประเภทเครื่องมือ (Hand Tool)
       - เครื่องมือประจำตัวช่าง
       - เครื่องมือประจำศูนย์งานซ่อมบำรุง
       - เครื่องมือประจำรถ Mobile ซ่อมบำรุง
2.6 การจัดทำแผนตรวจนับและการตรวจนับสินทรัพย์

3. การวัดมูลค่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    - ส่วนประกอบราคาทุนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    - รายการที่ไม่ถือเป็นราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

4. การบันทึกบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    - โอนย้ายสินทรัพย์ข้ามประเภทสินทรัพย์
    - ซื้อสินทรัพย์
    - การขาย/การตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    - สร้างสินทรัพย์ใช้เอง
    - โอนย้ายสินทรัพย์ข้ามหน่วยงาน
    - ปรับปรุง/ต่อเติม/ขยาย
    - ซ่อมแซมสินทรัพย์กรณีซ่อมเอง
    - การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์
    - ซ่อมแซมสินทรัพย์กรณีจ้างบุคคลภายนอกซ่อม
    - การคำนวณค่าเสื่อมราคา
    - การตีราคาใหม่

5. การจัดทำ Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์
    - จัดทำ Job งานสร้างสินทรัพย์
    - Preventive Maintenance
    - จัดทำ Job งานซ่อมแซมสินทรัพย์
    - Breakdown Maintenance
    - Major Maintenance / Overhaul - Corrective Maintenance
    - กำหนดศูนย์งานซ่อมบำรุง (Work Center)
    - กำหนดอัตราค่าแรงงานและอัตราค่าใช้จ่ายประจำศูนย์งานซ่อมบำรุง
    - คำนวณและการบันทึกบัญชีต้นทุนวัสดุ/อะไหล่เข้า Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์
    - คำนวณและการบันทึกบัญชีค่าแรงงานเข้าต้นทุน Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์
    - คำนวณและการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้า Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์

6. ปัญหาการปฏิบัติงานบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    6.1 ปัญหาจากการตรวจนับสินทรัพย์
       - สินทรัพย์ขาด/เกินจากยอดบัญชี
       - สินทรัพย์ที่ควบคุมเป็นชุดขาดจำนวน
       - สินทรัพย์อยู่ในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
       - สินทรัพย์ไม่อยู่ในสภาพเดิมเช่น เครื่องจักรถูกถอดชิ้นส่วนออกไปบางส่วน
    6.2 รายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปิดหรือโอนย้ายไซต์งาน
       - ค่าขนย้าย
       - ค่ารื้อถอน
       - การโอนย้ายสินทรัพย์
       - การ Write Off, ขายสินทรัพย์
       - การปิดไซต์งานและหยุดใช้งานสินทรัพย์ชั่วคราว เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำไซต์งานต่าง ๆ
       - เลิกใช้งานสินทรัพย์หลัก (Main Asset) แต่มีส่วนประกอบสินทรัพย์หรือสินทรัพย์ย่อย (Sub Asset) บางส่วนนำไปใช้งานต่อได้

7. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba