ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/10284P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

ตชะ

CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง PAEs/NPAEs
• การแก้ไขรายการที่ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี/ข้อผิดพลาดสำหรับ PAEs/NPAEs
• ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง PAEs/NPAEs
    - กรอบแนวคิดสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
    - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    - มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs)

2. ประเด็นทางบัญชีที่แตกต่างกัน PAEs/NPAEs
    - การรับรู้รายได้การขายสินค้า
    - การรับรู้รายได้ค่าบริการ
    - การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3. ปัญหาด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้น
    - ผลิตสินค้า
    - บริการ
    - อสังหาริมทรัพย์
    - รับเหมาก่อสร้าง
    - การค้าทั่วไป
    - การค้าระหว่างประเทศ
    - ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

4. การแก้ไขรายการให้ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี/ข้อผิดพลาดสำหรับ PAEs/NPAEs

5.การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
    - ภาพรวมรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์อย่างไรเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของกิจการให้สอดคล้องกัน
    - การรับรู้รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางบัญชี
    - การรับรู้ค่าใช้จ่ายระยะยาวตามสัญญาเกินกว่า 1 ปี
    - การรับรู้รายได้อื่นที่เกิดจากการนำเงินไปหาประโยชน์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน Forward Contracts บันทึกบัญชีอย่างไร
    - รายได้ที่ถึงกำหนดได้รับเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
    - รายได้ค่าบริการเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี รับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีอย่างไร
    - รายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการบริษัทในเครือต่ำกว่าหรือเสมอราคาทุน

6. ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
    - หลักเกณฑ์ในการจำแนกค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    - ค่าใช้จ่ายพนักงาน สวัสดิการพนักงาน นักบัญชีพิจารณาจากหลักฐานใด
    - ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์พนักงาน
    - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
    - ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา การเรียนและ นันทนาการ
    - การตีราคา NRV สินค้าคงเหลือปลายงวด กับผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

7. ประเด็นด้านรายจ่ายฝ่ายทุนหรืออันมีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure)
    - รายจ่ายค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา
    - ดอกเบี้ยจ่าย ต้นทุนทางการเงิน
    - รายจ่ายในการต่อเติม ค่าเปลี่ยนแปลงสภาพของสินทรัพย์
    - รายจ่ายในการขยายออกและรายจ่ายในการทำให้สินทรัพย์ดีขึ้นกว่าวันที่ได้รับสินทรัพย์นั้น
    - รายจ่ายค่าวิจัยและพัฒนา กรณีการจัดทำ Website

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba