มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2024

รหัสหลักสูตร : 21/10136P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2024

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

• Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ
• สรุปประเด็นสำคัญการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน
• ประเด็นปัญหาทางบัญชีที่กระทบกับมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

2. สรุปประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

3. สรุปประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่สำคัญ
   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
 - TSIC 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
 - TFRIC 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
- TFRIC 23 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

4. กรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงินปรับปรุงใหม่

5. สรุปแนวปฏิบัติจากการเปลี่ยนแปลงและการนำมาถือปฏิบัติ

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba