เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/07254Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,531 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,066 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

หลักสูตรนี้จะทำการค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองให้กับพนักงานที่ต้องการเป็นมืออาชีพ
ในการทำงานที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยการทำความเข้าใจถึงการวางแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
มุ่งเน้นการสร้างแนวคิดปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ และเสริมสร้างลักษณะนิสัยของการทำงานแบบมืออาชีพ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ต้องการ “คน” ที่มีศักยภาพ เป็นฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนองค์กร
ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจและโดดเด่นด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

หัวข้อสัมมนา
1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง
    - ด้านความคิด
    - ด้านความรู้สึก
    - ด้านการปฏิบัติงาน
2. การสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง 
    - วิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
    - การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
    - การประเมินผลการทำงานของตนเอง
    - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทำงาน
    - วิธีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน
    - เคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
4. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
    - ความหมายของปัญหา
    - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
    - การลดความขัดแย้งในการทำงาน
5. เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างสุขในการทำงาน
6. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set ในการพัฒนาตนเอง
7. ค้นหาสาเหตุสำคัญภายใต้ความรู้สึกของตนเองที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้
    - เกิดความหงุดหงิด เบื่อหน่าย ท้อแท้ไม่ชอบงานที่ทำ
    - อยากเป็นคนเก่งแต่หาจุดแข็งของตนเองไม่เจอ
    - ต้องการเป็นคนสำคัญ
    - ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ฯลฯ
8. การจัดทำกลยุทธ์และการวางแผนในการพัฒนาตนเอง
    - การทำ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเองให้ตรงจุด
    - Set Goal การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
    - การพัฒนา Competency (ความสามารถ) ของตนเอง
9.การจัดทำ IDP (Individual Development Plan) ด้วยตนเอง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba