การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/07101P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 16,050 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 18,190 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

  หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• จุดประกาย...ความคิด การทำงานในบทบาท “HR” ให้ทันยุคทันสมัยตรงใจผู้บริหาร
• ยกระดับ...ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก “HR มือใหม่” สู่การเป็น “HR มืออาชีพ”
• เตรียมตัวอย่างไร? ต้องรู้อะไร? เมื่อต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายจากตำแหน่งงานอื่นก้าวสู่การทำงานในบทบาทของHR
• สิ่งควรรู้เกี่ยวกับงานหลักของ HR ในการบริหารงานบุคคลการสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน
การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล
• สาเหตุที่การบริหารงาน HR “ล้มเหลว” ไม่ได้งาน ไม่ได้ใจเป็นเพราะอะไร? และจะแก้ไขได้อย่างไร?

วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต และอาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

หัวข้อสัมมนา

 Module 1 : กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน
1. ใครเป็นคนกำหนดค่าจ้าง ?
2. ระบบค่าตอบแทนประกอบด้วยอะไรบ้าง?
    • ค่าตอบแทนทางตรง
    • ค่าตอบแทนทางอ้อม
3. หลักการการบริหารค่าจ้าง
4. นักบริหารค่าตอบแทนคือใคร มีคุณสมบัติอย่างไร และมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง
5. กลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนเป็นอย่างไร
6. กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่ไม่ถูกต้องและวิธีการแก้ไขควรทำอย่างไร
7. กลยุทธ์การกำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามวุฒิกรณี ผู้สมัครจบใหม่และกรณีผู้สมัครมีประสบการณ์ทำงาน
8. โครงสร้างเงินเดือนกับโครงสร้างค่าจ้างต่างกันอย่างไร
9. การประเมินค่างาน (Job Evaluation – JE) คืออะไร องค์กรจะประเมินค่างานได้อย่างไร
10. การประเมินค่างานและการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสัมพันธ์กันอย่างไร
11. โครงสร้างเงินเดือน กระบวนการและกิจกรรมในการทำโครงสร้างเงินเดือนมีอะไรบ้าง
    • ความสำคัญและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน
    • วิธีการประเมินค่างานและการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสัมพันธ์กันอย่างไร และมีวิธีการอย่างไร
    • การวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างเงินเดือนและความสัมพันธ์ระหว่างกระบอกเงินเดือน
    • Broadband คืออะไร เหมาะกับองค์กรแบบไหน?
    • สูตรและศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน
12. เมื่อทำโครงสร้างเงินเดือนเสร็จจะมีผลกระทบอะไรบ้าง
13. แนวคิดและสูตรที่ใช้ในการปรับเงินเดือนเชิงกลยุทธ์ เพื่อประสิทธิภาพและลดปัญหาระหว่างคนเก่า-คนใหม่
14. ประเด็นและกรณีศึกษาน่ารู้เกี่ยวกับ “เงินเดือน” และ “ค่าจ้าง” ที่ผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ไม่ควรพลาด

 

Module 2 : กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล
1. ด่วน!! พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 8 บังคับใช้ 18 เมษายน 2566
2. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุคคลต้องรู้
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
    - การมอบหมายงานในหน้าที่
    - คำสั่งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่
4. การกำหนดวัน เวลาทำงาน
5. เทคนิคการใช้ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
    - กรณีนายจ้างแก้ไขสภาพการจ้างฝ่ายเดียวทำได้หรือไม่
6. ค่าจ้าง (Wage) จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
7. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอนอย่างไร?
    - กรณีลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงและกระทำผิดไม่ร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร?
    - ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ

 

Module 3 : เทคนิคการวางแผนสรรหา และวิธีการสัมภาษณ์
1. กระบวนการที่สำคัญในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
2. ภาพรวมการสรรหายุคใหม่ ทำอย่างไรจึงจะได้ผู้สมัครที่องค์กรต้องการ
3. ช่องทางยอดนิยมในการสรรหาพนักงานในยุคปัจจุบัน
4. การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานในยุคปัจจุบันและเพิ่มโอกาสรับพนักงานที่มีประสบการณ์และความสามารถเข้าทำงาน
5. การวางแผนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. วิธีการสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง
7. วิธีตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน
8. ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร
9. วิธีการวิเคราะห์และสรุปผลการสัมภาษณ์
10. แบบฟอร์มที่เป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์คัดเลือก
11. ปัญหาที่มักพบซึ่งทำให้การสัมภาษณ์ไม่มีประสิทธิภาพ
12. ถาม-ตอบ วิธีการสัมภาษณ์ที่ดีเพื่อให้ได้บุคคลตามที่องค์กรต้องการ

 

Module 4 : ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร (Workshop)
1. การแข่งขันของธุรกิจด้วยศักยภาพของบุคลากร
2. แหล่งข้อมูลในการนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
3. สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
4. ความหลากหลายของวิธีการพัฒนาบุคลากรและวิธีการดำเนินการของแต่ละวิธี
5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
6. การพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development)
7. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ความก้าวหน้าในตำแหน่งภายในองค์กรนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
วิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba