เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/07241P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

"การสื่อสารประสานงาน” เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทุกคนและทุกระดับในองค์กร
เพราะการสื่อสาร ประสานงานเป็นเสมือนสื่อกลางในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการรับรู้ความเป็นเอกภาพของข้อมูลข่าวสารภายในทุกส่วนองค์กร เป็นตัวชี้ขาดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และความพึงพอใจจากทั้งผู้ที่ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก รวมถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องใช้เทคนิคในการประสานงานและการสื่อสารของแต่ละบุคคลในการสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น
• เหตุและปัจจัยหลักที่มีผลให้การสื่อสารและการประสานงานมีความสําคัญอย่างสูงต่อประสิทธิภาพ
  ในการปฏิบัติงาน พร้อมกรณีศึกษาตัวอย่าง
• ความแตกต่างของการสื่อสารและการประสานงาน
• ผลเชิงบวกของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและผลกระทบหรือปัญหาจากการสื่อสารประสานงาน
  ในมิติและแง่มุมต่าง ๆ ที่สําคัญ


วิทยากรโดย ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย 

หัวข้อสัมมนา

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ปัญหาพื้นฐานในการสื่อสารและกระบวนการติดต่อสื่อสารพร้อมแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
    การสื่อสาร
    1. ปัญหาผู้สื่อสารและผู้รับสาร
    2. ปัญหาทัศนคติ
    3. ปัญหาจากลักษณะและคุณสมบัติของข้อมูลที่สื่อสาร
    4. ปัญหาจากศิลปะและจิตวิทยาในการสื่อสาร
    5. ปัญหาสภาพแวดล้อม โอกาส และจังหวะเวลาในการสื่อสาร
2. หลักการเทคนิควิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคคลประเภทต่าง ๆ
4. ปัญหาและข้อควรระวังในการสื่อสารทั่วไปและการสื่อสารผ่าน Social Media

เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. หลักและความสําคัญของการประสานงานและบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงาน
2. ลักษณะความขัดแย้งปัญหาในกระบวนการประสานงานและผลกระทบทางตรงและทางอ้อม
3. ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานพร้อมแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงาน
    1. การเลือกใช้เครื่องมือการประสานงานที่ไม่สอดคล้องเหมาะสม
      (การประสานงานที่เป็นหนังสือทางการและกึ่งทางการ, ประสานงานโดยการสนทนา
       แบบพบหน้า,การประสานงานผ่านตัวแทน, การประสานงานโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์)    
    2. การสื่อสารและการให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
    3. ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลและกระบวนการการรับ-ส่งข้อมูล
    4. การเพิกเฉยและการหลงลืม
    5. การไม่ได้รับของร่วมมือจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ
4. เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    1. การประเมินผู้ที่จะต้องประสานงานด้วยเพื่อเลือกวิธีและเครื่องมือในการสื่อสารที่เหมาะสม
    2. เทคนิคการประสานความสัมพันธ์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่นและการกำหนดบุคลิกภาพในการสื่อสาร
       ที่เหมาะสม
    3. 5 Action ที่สำคัญในกระบวนการสื่อสาร (ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร, การตอบสนอง,
       การประสานแจ้งความคืบหน้า, การรายงานผล และการประเมินผล)
    4. เทคนิคการใช้ความฉลาดทางอารมณ์ EQ ในการบริหารจัดการการประสานงาน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba