เตรียมรับมือ...ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/03109P/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เตรียมรับมือ...ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

  • กฎหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ นายจ้าง และ HR
  • กรณีไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกระทบอย่างไร
  • สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายฉบับนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
 

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์


หัวข้อสัมมนา

 

1. HR พนักงานทางด้านฝ่ายงานบริหารบุคคลที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

2. สาระสำคัญของร่าง พรบ.ที่มีผลกระทบต่อองค์กร (นายจ้าง)และ ฝ่าย HR
จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร?

3. ทำไม? ต้องมีขอบเขตและวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล

4. บทบาทอำนาจ หน้าที่ตามร่างกฎหมายฉบับนี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง

5. คุณสมบัติของผู้ที่ต้องขึ้นทะเบียน (การขอกับสภาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล)ที่จะเป็น

  • ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต

6. "ผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต" ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารทรัพยากรบุคคลจากสภาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
จึงทำงาน HRได้ใช่หรือไม่?

7. ใคร? คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) และ HR
ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ไม่เป็นได้หรือไม่
หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพและใบอนุญาต

8. หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพ และใบอนุญาต

9. องค์กรและบุคคลที่ประกอบอาชีพ HR ไม่มีใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพฯ จะมีบทลงโทษอย่างไร

10. ทุกองค์กรต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากร บุคคลหรือไม่ หากไม่มีจะได้รับโทษ ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่เพียงใด

11. .รายละเอียดอะไรบ้าง? ที่ทางสภาวิชาชีพ จะตรวจสอบองค์กรและ HR

12. คณะกรรมการจรรยาบรรณ ตาม(ร่าง)พระราช บัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล

• คณะกรรมการ คือใคร? มีหน้าที่รับผิดชอบ เรื่องอะไร?

• หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการอย่างไร? เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

• มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการ ด้านจรรยาบรรณกับผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่เพียงใด

13.การกํากับดูแล การประกอบวิชาชีพการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มีวิธีการและมาตรการอย่างไร

14.บุคคลซึ่งปฏิบัติงานวิชาชีพบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR) ก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับให้ปฎิบัติหน้าที่ แต่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องกระทำภายในระยะเวลาเท่าใดเพราะเหตุใด

15.นายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการมีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ตนว่าจ้างหรือจะว่าจ้างได้อย่างไร มีปัญหาการตรวจ สอบขัดแย้งกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่อย่างไร

16.ผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาตสามารถประกอบวิชาชีพ การบริหารทรัพยากรบุคคลและปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆให้กับนายจ้าง และผู้ประกอบกิจการได้อย่างไรบ้าง

17.กรณีไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาตแต่ทำงาน ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีสิทธิ์ทิหน้าที่และอำนาจ แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

18.บทบาท หน้าที่อำนาจในการลงโทษของสภาวิชาชีพ บริหารทรัพยากรบุคคล ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล

19.ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 
 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba