การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวทางวิเคราะห์งบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/09003E

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรe-learning การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวทางวิเคราะห์งบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6.30 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด 5 บทเรียน

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่าน
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้บน PC, Notebook
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี


วิทยากรโดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

หัวข้อสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 5 บทเรียน
• ความยาว 6 ชั่วโมง

แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ
• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม

รายละเอียดหลักสูตร
บทที่ 1 ลักษณะของงบการเงินที่สำคัญ
• รูปแบบของงบการเงิน
• การนำมาตรฐานรายงานทางการเงินมาจัดทำงบการเงิน
• รูปแบบรายการย่อของงบการเงิน

บทที่ 2 ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีต่อการจัดทำบัญชี
• ข้อมูลทางบัญชี คืออะไร
• ข้อมูลทางบัญชี เกี่ยวข้องกับอะไร
• ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชี
• ข้อแตกต่างของชนิดของข้อมูลทางบัญชี
• ความสำคัญของชนิดของข้อมูลทางบัญชี

บทที่ 3 เทคนิคการจัดทำงบการเงินที่สามารถนำเสนอข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ระบบข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี
• ระบบการควบคุมภายใน
• เข้าใจความต้องการของผู้บริหาร

บทที่ 4 เทคนิคการใช้ข้อมูลในงบการเงินและการนำงบการเงินมาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน
• องค์ประกอบของงบการเงิน
• การวัดมูลค่า
• นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• รายการที่สำคัญเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
• การเปรียบเทียบข้อมูล
• การวิเคราะห์แนวนอนหรือการวิเคราะห์แนวโน้ม(Horizontal Analysis / Trend Analysis)
• การวิเคราะห์แนวตั้งหรือการวิเคราะห์ในรูปอัตราร้อยละของยอดรวม (Vertical Analysis / Common Size Analysis)
• การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio Analysis)
• ข้อจำกัดในการในการใช้อัตราส่วนในการวิเคราะห์งบการเงิน
• การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

บทที่ 5 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:30 0:0 6:30 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba