นักบัญชีกับการเตรียมความพร้อมงานบัญชี ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/02751P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


นักบัญชีกับการเตรียมความพร้อมงานบัญชี

ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.

 

 

  • UP-date หลักเกณฑ์ใหม่ และการเตรียมความพร้อมงานบัญชีสำหรับการจดทะเบียน                   เข้าตลาดหลักทรัพย์
  • มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • ผลกระทบทางด้านบัญชีเมื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านบัญชี–การเงินวิทยากรโดย รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา

หัวข้อสัมมนา


1. การเตรียมความพร้อมงานบัญชีสำหรับการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อดีและข้อควรระวังของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3. หลักเกณฑ์การนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)                  และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่นักบัญชีต้องทราบ

4. การเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ          
ที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ (NPAEs) มาเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ      ที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ (PAEs)
       - การวางระบบบัญชีที่ถูกต้อง
       - รายงานทางการเงินที่แตกต่างไปจากเดิม
      - การจัดทำและการนำส่งงบการเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5. ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

6. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในบริษัทจดทะเบียน                  ในตลาดหลักทรัพย์

7. ผลกระทบทางด้านบัญชีเมื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
     - รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
     - การออกหุ้นให้กรรมการ/พนักงาน
     - การปรับโครงสร้างธุรกิจหรือการถือหุ้น

8. ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
   - องค์ประกอบและการบริหารความเสี่ยง
   - ข้อพิจารณาในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
   - หลักเกณฑ์การประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์

9. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านบัญชี – การเงิน
     9.1 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อกำหนดของแต่ละตำแหน่ง
           - ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
           - ผู้สอบบัญชี (Auditor)
           - ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
           - คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
    9.2 คุณสมบัติของบุคลากร ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์                  และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)
             - CFO
             - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

10. ปัญหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีที่พบบ่อยในงบการเงินที่จะเสนอยื่น IPO
        - การเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
        - การรับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด
        - การเพิ่มทุน การขายหุ้นใหม่หรือหุ้นเดิมให้แก่กรรมการ พนักงานหรือบุคคลอื่น                                       ที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องการจ่ายโดยหุ้นเป็นเกณฑ์
        - อายุการใช้งานของสินทรัพย์
        - การรวมกิจการ
        - ไม่พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
        - ความเพียงพอของการตั้งสำรองต่าง ๆ
        - การบันทึกภาระหนี้สินไม่ครบถ้วน
       - การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันไม่ครบถ้วน

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba