ข้อบกพร่องในการจัดทำบัญชีที่พบจากการตรวจสอบบัญชี ที่นักบัญชีต้องระวัง (หลักสูตรใหม่ 2567) (จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 24/04179P/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,354 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ข้อบกพร่องในการจัดทำบัญชี

ที่พบจากการตรวจสอบบัญชี ที่นักบัญชีต้องระวัง 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

บรรยายโดย อ.พงษ์ธร ดวงปัญญา

หัวข้อสัมมนา

1. เกณฑ์ในการเข้าตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  และผู้ทำบัญชีต่อการจัดทำบัญชี

3. ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่พบได้บ่อยจากการตรวจสอบบัญชี

    ที่นักบัญชีต้องระวัง

    3.1. งบฐานะการเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ที่นักบัญชีต้องเตรียม

           - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการประกอบกิจการ

           - เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ไม่น่าเชื่อถือ

           - ไม่มีเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี เช่น รายการรับ-จ่าย  เงินยืมกรรมการ

           - นำค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการมาบันทึกบัญชี

           - บันทึกรายการซื้อ/ขายเป็นเงินสด แต่ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน

             และใช้ใบส่งของเป็นหลักฐาน แทนใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

           - ลูกหนี้การค้า ไม่มีตัวตน หรือมีตัวตนแต่มูลค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการ

              และการคิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เหมาะสม

           - สินค้าคงเหลือ แสดงมูลค่าราคาทุนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

           - เงินลงทุน จัดประเภทไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การถือครองโดยฝ่ายจัดการ

              และนำเสนอรายการในงบการเงินไม่ถูกต้อง

           - เงินให้กู้ยืมระยะยาว ไม่สามารถตรวจสอบกับเอกสารหลักฐาน เงื่อนไขและระยะเวลาชำระคืน

              หรืออัตราตอบแทนที่ชัดเจน

           - ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์  การตั้งราคาทุน การคำนวณค่าเสื่อมราคา และการคำนวณมูลค่าคงเหลือ

              ของสินทรัพย์เมื่อหมดประโยชน์

              การใช้งาน ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางการเงิน

           - หนี้สิน จำแนกหนี้สินระยะสั้น และ หนี้สินระยะยาวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

              แสดงรายการหนี้สินไม่ครบถ้วน เช่น รายการค่าใช้จ่าย

              ค้างจ่าย ประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันสัญญาประเภทต่างๆ ที่มีต่อบุคคลที่ 3

           - ส่วนของเจ้าของ มีการแสดงรายการทุนจดทะเบียน กำไร(ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว

              หรือยังไม่ได้จัดสรรให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 

           - บันทึกรายการทางบัญชีไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำบัญชี และมาตรฐานการบัญชี 

           - องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ แสดงรายการไม่สมบูรณ์

           - ยอดยกมาต้นงวดไม่ตรงกับยอดคงเหลือในงบการเงินปีก่อน

     3.2 งบกำไรขาดทุน กับประเด็นที่นักบัญชีต้องพิจาราณา

           - รายได้หลักของกิจการ แสดงรายได้ และองค์ประกอบของรายได้ สูงไปหรือต่ำไป 

             ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์คงค้าง และลักษณะของธุรกิจ

           - ต้นทุนขาย แสดงสูงหรือต่ำไป อันเป็นผลจากการวัดมูลค่าต้นทุนของสินค้าคงเหลือ

             ไม่สอดคล้องกับการบริหารต้นทุนและการรวบรวมข้อมูลต้นทุน

           - อัตรากำไรขั้นต้นเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนทั้งที่ลักษณะธุรกิจไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น

             สาระสำคัญ หรือกำไรขั้นต้นสูงหรือต่ำกว่าแผนงานที่กำหนด

           - ค่าใช้จ่ายในการขาย และ บริหาร ไม่ได้รับการจัดประเภท หน้าที่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

              ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและค่าใช้จ่ายสูงหรือต่ำไป

     3.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่นักบัญชีต้องเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน

           - หมายเหตุประกอบงบการเงินเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน

           - ข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณถูกนำเสนอไม่เพียงพอ

             เพื่อการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งบการเงิน

4. แนวทางการบริหารความเสี่ยง เมื่อพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชี

และรายงานทางการเงิน

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba