การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ด้วยการวิเคราะห์ Data Mapping & Process

รหัสหลักสูตร : 21/5217

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ด้วยการวิเคราะห์ Data Mapping & Process

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• สร้างกรอบแนวคิดของระบบการควบคุมภายในที่ดี
• การประเมินจุดเสี่ยง ภายใต้กระบวนการปฏิบัติงาน พร้อมจัดเรียงความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
• วิธีการ Mapping ระบบงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา
1. ความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร
2. กรอบแนวคิดพื้นฐาน ของระบบการควบคุมภายใน
    - ความหมายของการควบคุมภายใน
    - วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
3. ศึกษา องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแนวคิด COSO 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
4. เหตุผลที่องค์กร ควรมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
5. ประเภทของการควบคุมภายใน ที่ควรสอดแทรกอยู่ภายใต้ กระบวนการปฎิบัติงาน
6. ความสำคัญของ Data Mapping & Process
    - เสริมสร้างความเข้าใจ ยกระดับความสำคัญ และผลกระทบต่อองค์กร
    - ประเมินจุดเสี่ยง กับระบบการควบคุมภายใน ( Risk & Control ) เพียงพอและเหมาะสม
7. แนวทางปฏิบัติ และเทคนิคที่ควรนำมาใช้ในการการวิเคราะห์ Data Mapping & Process ในการหาจุดเสี่ยง
8. Case Studies : การวิเคราะห์ Data Mapping & Process เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ด้าน
    - รายได้
    - จัดซื้อจัดจ้าง
    - คลังสินค้า
    - สินทรัพย์ถาวร
9.คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


   

  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อ.คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba