การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายในงานการเงิน Cashier (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/02726P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การปฏิบัติงานการเงินและการควบคุมภายในงานการเงิน Cashier

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม.อื่น ๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.อื่น ๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร  แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงิน/cashier

1. โครงสร้างองค์กรและภาพรวมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/

     แผนกบัญชี-การเงิน/ cashier

2. คุณสมบัติและความผิดชอบของการเงิน/cashier

3. สาระสำคัญการจัดทำคู่มือการทำงานของการเงิน /cashier

4. เทคนิคสำคัญการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของการเงิน /cashier

5. การปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุกของแผนกการเงินให้ทันสถาณการณ์ปัจจุบัน

6. เทคนิคการทวงถามหนี้กับลูกค้าให้ได้ผล และไม่เสียลูกค้า

7. ความเสี่ยงทางการเงินประเด็นที่สำคัญที่ต้องระมัดระวัง

8. การวางระบบและการจัดระบบเอกสารของงานการเงินเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน

    ให้มีประสิทธิภาพ

9. รูปแบบของการรับเงินที่ง่ายต่อการตรวจสอบและมีประสิทธิภาพ

        - การรับชำระเงินทางไปรษณีย์

        - พนักงานเก็บเงิน/ลูกค้ามาชำระเอง

        - เช็ค/เงินสด/เงินผ่อน/โอน/บัตรเครดิต

        - Internet Banking/Mobile Banking/Service provider

 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในงานการเงิน/cashierให้มีประสิทธิภาพ

10. การวางระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตด้านงานการเงิน/cashier

       - ด้านเงินสดย่อย

       - ด้านเงินทดรองจ่าย

      - ด้านรายได้/รายจ่าย

      - ด้านลูกหนี้การค้า /เจ้าหนี้การค้า

11. การปฏิบัติงานการเงิน (Operation of finance)

 

ปัญหาที่มักพบและอุปสรรคของงานแคชเชียร์ที่ควรรู้และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเกร็ดความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน/cashier

12. ความสำคัญในการจัดทำกระทบยอดบัญชีธนาคาร

13. การจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงสภาพล่องในการบริหารเงิน (Treasury Finance Management)

14. แผนกการเงินกับการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญในการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการขยายตัวของกิจการ

15. ความแตกต่างระหว่างงบกระแสเงินสดทางบัญชี และ Cash flow finance

16. การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อัตราส่วนการเงิน และการทำรายสภาพคล่องทางด้านการเงินและตัวเลขที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

17. มุมมองการควบคุมภายในของผู้กำกับดูแลและผู้บริหาร

18. สรุปปัญหาสำคัญที่มักพบในแผนกการเงิน/cashier และแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง

19. วิธีสังเกตและการตรวจสอบเอกสารการทุจริต

20. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba