การจัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินขององค์กร (หลักสูตรใหม่ปี 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/02344P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำงบกระแสเงินสด

เพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ
  • ความสำคัญของการบริหารเงินสด และ ความสัมพันธ์ของงบฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน 
  • ประโยชน์ของการจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์การดำเนินงานตามกิจกรรม
  • การเปลี่ยนแปลงของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  • Workshop การจัดทำงบกระแสเงินสด

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1.ความสำคัญของการการบริหารเงินสด

2.
องค์ประกอบของงบการเงิน
   - งบฐานะการเงิน
   - งบกำไรขาดทุน
   - งบกระแสเงินสด
   - งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
   - หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. ความสัมพันธ์ของงบฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน
   3.1 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายการทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง กับ เกณฑ์เงินสด
   3.2 ความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิ กับ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

4. แนวคิดของการจัดทำงบกระแสเงินสด
   4.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำงบกระแสเงินสด
   4.2 ประโยชน์ของการจัดทำงบกระแสเงินสด

5. การวิเคราะห์การดำเนินงานตามกิจกรรม
   5.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Cash Flow from Operating Activities)
   5.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flow from Investing Activities)
   5.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flow from Financing Activities)
   5.4 การเปลี่ยนแปลงของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6. Workshop การจัดทำงบกระแสเงินสด
   6.1 วิธีทางตรง (Direct Method)
   6.2 วิธีทางอ้อม (Indirect Method)
   6.3 ความแตกต่างของงบกระแสเงินสด วิธีทางตรง และ วิธีทางอ้อม

7.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba