การควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (หลักสูตรใหม่ปี 2567)

รหัสหลักสูตร : 21/02940P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (หลักสูตรใหม่ปี 2567)

 

 

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

  • สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรTriangle Fraud 
  • การวางระบบและควบคุมตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  • Case study เหตุการณ์จริงที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. การทุจริตและการกระทำผิด
    - องค์ประกอบของทุจริต
    - Fraud, Misconduct และ Human Error มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร
       และส่งกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรส่วนใดบ้าง
    - Global Study Fraud Survey

2. ความหมาย รายละเอียด และประเภทของการทุจริต
   - คอร์รัปชั่น (Corruption)
   - การยักยอกทรัพย์ (Misappropriation)
   - การตกแต่งงบการเงิน (Financial Statement Fraud)
   - อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)

3. สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กร Triangle Fraud
   - Pressure and Motivation
   - Rationalization
   - Opportunity
   - Survey of Triangle Fraud

4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต

5. สัญญาณบอกเหตุที่บ่งชี้ถึงการทุจริต Common red flags contribute to fraud incidents

6. การใช้หลักการควบคุมภายในของ COSO และ Fraud Risk Management Guide มาช่วยป้องกันการทุจริต
   - สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
   - การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
   - กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
   - ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication)
   - การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
7. การวางระบบและควบคุมจากการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

8. What manages the opportunity to commit fraud จัดการโอกาสในการกระทำการฉ้อโกง

9. Common anti-fraud controls for manage fraud การควบคุมและจัดการการฉ้อโกง

10. การกำกับดูแลและความรับผิดชอบในระดับต่าง ๆ

11. แนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตจากการตรวจสอบภายใน

12. แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการทุจริต Fraud Risk Governance เช่น การสร้างนโยบายต่อต้านทุจริต, การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย: Thai Private Sector Collective Action Against Corruption

13. การควบคุมเพื่อจัดการทุจริตในรูปแบบ Preventive control และ Detective Control
      - Suspicious transaction analysis
      - Automated detection programs
      - Forensic Accounting

14. การทุจริตเชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อน

15. Case study เหตุการณ์จริงที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน และแนวทางการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตในระบบงานต่างๆ
     - Cyber Fraud: The looming Threat
     - จัดซื้อ
     - สินค้าคงเหลือ
     - เงินสด/เงินฝากธนาคาร
     - เงินเดือน/ค่าแรง/ค่าทำงาน OT
     - ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันรถ /ค่าเดินทางต่าง ๆ
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น
     - ค่ารับรองที่เบิกเกินจริง
     - การตกแต่งตัวเลขรายงานทางการเงิน

16. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba