การปิดบัญชีพร้อมจบประเด็น ปัญหาภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/02809P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การปิดบัญชีพร้อมจบประเด็น ปัญหาภาษี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.

 

  • เทคนิคการกระบทบยอดคงเหลือตามงบตั้งแต่ต้นปี-ปลายปี และรายได้ที่ต้องระวัง
  • เทคนิคการตรวจสอบรายงานแยกประเภท รายงานใบสำคัญจ่ายรายวันทั้งหมด
  • เคล็ดลับการปรับปรุงรายจ่าย และเอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อปิดบัญชี และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องวิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. การบันทึกบัญชีรายได้-รายจ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง เกณฑ์สิทธิ์ ครบถ้วนแล้วหรือไม่มีวิธีการตรวจเช็คอย่างไร

2. ทรัพย์สิน-หนี้สิน คู่ รายได้-รายจ่าย บันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีปิดบัญชีต้องปรับปรุงอย่างไร

3. การตั้งลูกหนี้ ค่าเผื่อหนี้สูญในงบการเงิน ปิดบัญชีจัดการอย่างไรไม่มีปัญหากับสรรพากร

4. รูปแบบงบการเงินที่นักบัญชีต้องไม่พลาด

5. เทคนิคการตรวจสอบรายงานแยกประเภททั้งปี แต่ละเดือน รายงานใบสำคัญจ่ายรายวันทั้งหมด ใบสำคัญรับ ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี รายวันขายเชื่อ เพื่อปิดบัญชีแบบไร้ปัญหา

6. งบกำไรขาดทุน งบฐานะการเงิน กระดาษทำการ บอกอะไรกับนักบัญชี

7. รายงานสินค้าคงเหลือ สินค้าขาด เกิด ชำรุด ปิดบัญชีต้องแก้ไขอย่างไร เพื่อไม่ให้มีปัญหารอบบัญชีถัดไป

8. รายได้ที่ต้องระวังในการปิดบัญชี
   8.1 รายได้รับล่วงหน้า การตรวจสอบทะเบียนรายได้รับล่วงหน้า
   8.2 รายได้ค้างรับ
   8.3 ความแตกต่างรายได้ทางบัญชีกับรายได้ทางภาษีที่ต้องปรับปรุง

9. ระบบเอกสารทางบัญชีที่ต้องดูเมื่อปิดบัญชี
   9.1 ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่สั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์เป็นเล่ม
   9.2 ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี PO ใบสั่งซื้อที่พิมพ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

10. การเช็ค Statement ทั้งหมด กระทบยอดบัญชีธนาคาร ดูรายรับเมื่อตอนสิ้นปีเพื่อปิดบัญชี

 11. เทคนิคการกระทบยอดคงเหลือตามงบฐานะการเงินตั้งแต่ต้นปี ถึงปลายปี
   11.1 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสินทรัพย์ ณ เวลาปิดบัญชี
            - บัญชีธนาคาร
            - ลูกหนี้ค้างจ่าย ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
            - รายได้ค้างรับ
            - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
            - บัญชีพัก
            - เช็ครับล่วงหน้า
            - การคิดค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอสินทรัพย์ถาวร
            - ทะเบียนทรัพย์สิน
            - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างรับ (เวลาลูกค้า
               จ่ายเงินไม่มีใบหักภาษี ณ ที่จ่าย)
   11.2 หนี้สินที่จะมีผลกระทบต่อการปิดบัญชี
            - เจ้าหนี้ทั้งหมด
            - ภาษีขายตั้งพัก
            - รายได้รับล่วงหน้า
   11.3 งบการเงินต้องแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น และคำนวณอย่างไรเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
            - จำนวนหุ้น
            - สำรองตามกฎหมาย
            - กำไรขาดทุนสะสมยกมาทั้งหมด
            - กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิปีปัจจุบัน
               ที่ยังไม่ปิดงบ
   11.4 สต๊อกสินค้าที่ Audit จะต้องตรวจนับสต๊อกเมื่อปิดบัญชีต้องเตรียมการอย่างไร
            - มีรายงานสต๊อกสินค้า
            - ใบเบิกสินค้า
            - ใบรับสินค้า
12. รายได้ใน ภ.ง.ด. 50 กระทบ ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ. 30 ในการปิดบัญชีเป็นความแตกต่างที่ต้องมีคำตอบ

13. เคล็ดลับการปรับปรุงรายจ่ายที่ต้องทำเมื่อปิดบัญชี
   13.1 ค่าพาหนะ
   13.2 เงินเดือนกรรมการ ผู้บริหาร
   13.3 ค่าที่ปรึกษา
   13.4 เงินใต้โต๊ะ
   13.5 การจัดการกับรายจ่ายต้องห้าม

14. สิ่งที่นักบัญชีต้องจัดการเมื่อปิดบัญชี
   14.1 ยืนยันยอดธนาคาร
   14.2 ทำหนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้กับลูกหนี้ทุกรายที่มียอดคงเหลือ ณ สิ้นปี ต้องทำอย่างไร

15. เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อปิดบัญชี และวิธีการแก้ไขปัญหา
   15.1 ภ.ง.ด.50 ของปีที่ผ่านมา ภ.ง.ด.51 ปีปัจจุบัน สบช. 3 บอจ. 5
   15.2 ต้องเสียเงินเพิ่มจากการยื่น ภ.ง.ด. 51 หรือไม่ พร้อมวิธีแก้ไข
   15.3 การเตรียมตัวตอบคำถามสรรพากร กรณีภาษีที่ต้องเสียลดลง

16. หมายเหตุในงบการเงิน ของผู้สอบบัญชีจะเป็นประเด็นสงสัยในสรรพากรตรวจสอบหรือไม่

17. 2 ด่านบุคคลสำคัญที่ต้องเตรียมหาคำตอบกับคำถามให้ได้
   17.1 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
   17.2 นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

18. เงื่อนไขสำคัญในการปิดบัญชีเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50,51 แบบไร้ปัญหากับสรรพากร

19. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba