รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3428Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,531 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,066 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

 

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นปัญหาค่าจ้าง(Wage) ค่าตอบแทน(Compensation)ค่าล่วงเวลา(Overtime pay) และ ค่าทำงานในวันหยุด(Holiday pay)
• แนวโน้มค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราใหม่ในอนาคต
• ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ “ค่าจ้าง” มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
• ประเภทของ “ค่าจ้าง” และการจ่ายค่าจ้าง
• ค่าจ้าง กับ ค่าตอบแทน แตกต่างกันอย่างไร?
• กรณีทำงานล่วงเวลาเสร็จก่อนกำหนดที่ขอไว้
จะต้องค่าล่วงเวลาอย่างไร?
• นายจ้างมีสิทธิจ่ายค่าล่วงเวลาแบบเหมาจ่าย หรือไม่
• กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด
ลูกจ้างสามารถปฏิเสธได้หรือไม่

2. ประเด็นปัญหาการทำงานนอกสถานประกอบการ หรือนอกสำนักงานของนายจ้าง(ม.23/1)
• สถานที่ในการปฎิบัติงานจะต้องเป็นสถานที่ใด
• กรณีลูกจ้างปฎิเสธการติดต่อกับนายจ้าง หลังเวลาสิ้นสุดการทำงาน
• ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานนอกสถานประกอบการ ของลูกจ้าง
  นายจ้างต้องรับผิดชอบหรือไม่
• การลงเวลส เข้า-ออก การทำงาน


3. ปประเด็นปัญหาวันเวลาทำงาน (Working Times) และเวลาพัก (Rest Period)
• หลักเกณฑ์การกำหนดวัน เวลาการทำงาน
• การกำหนดวันเวลาทำงาน แบบบยืดหยุ่น สามารถทำได้หรือไม่
• การจัดการเกี่ยวกับเวลาพัก อย่างไร? กรณีทำงานปกติ
การทำงานล่วงเวลา และทำงานเป็นกะ


4. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวันหยุด (Holiday) และวันลา (Leaves for absence)
• ประเภทของวันหยุดและวันลา
• สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด
• การลาป่วยติดต่อกับวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นประจำ
• การลาป่วยเป็นรายชั่วโมง ด้วยเหตุผลเดิม ๆ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ฯลฯ
• การใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีแล้วลาออกนายจ้าง สามารถหักค่าจ้างวันหยุดส่วนเกิดได้หรือไม

5. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการลาคลอดของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
• จำนวนวันลาคลอด ของลูกจ้าง
• รายได้ของลูกจ้างระหว่างลาคลอด
• ใคร? เป็นผู้รับผิดชอบรายได้ของลูกจ้างที่เกิดขึ้น


6. ประเด็นเกี่ยวกับการโอนสิทธินายจ้าง / การเปลี่ยนตัวนายจ้าง(Transfer of Employment)
/การหยุดกิจการชั่วคราว(Suspension of Business) 
• การโอนสิทธินายจ้าง จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หรือไม่
• การเปลี่ยนตัวนายจ้าง กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล การโอนการควบรวมกิจการ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นปัญหา
• หลักเกณฑ์การหยุดกิจการชั่วคราว การจ่ายค่าจ้าง
• การหยุดกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน ชั่วคราว
• กรณีหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย


7. ประเด็นปัญหาการสิ้นสุดการจ้าง (Termination of employment)
• ลาออก (resignation) ตกลงเลิกสัญญา (mutual termination)เลิกจ้าง (dismissal)
มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
• การคำนวณค่าชดเชยจากค่าจ้างฐานผลงาน จะต้องทำอย่างไร?
• กรณีการเกษียณอายุแล้วจ้างทำงานต่อ จะต้องปฏิบัติอย่างไร?


8. คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นปัญหา


9.ถาม - ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba