รวมประเด็นปัญหาภาษีอากรที่ต้องแก้ไข ของธุรกิจการขายสินค้าและบริการ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/04529Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


รวมประเด็นปัญหาภาษีอากรที่ต้องแก้ไข ของธุรกิจการขายสินค้าและบริการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

โดย อาจารย์งามศิลป์ รองขุน

 

หัวข้อสัมมนา

  1. ความแตกต่างทางภาษี ของธุรกิจขายสินค้าและให้บริการ พร้อมข้อควรระวัง

        - ภาษีมูลค่าเพิ่ม

        - ภาษีเงินได้นิติบุคคล

        - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

        - อากรแสตมป์

  1. ปัญหาภาษีของธุรกิจขายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

        2.1 จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และการรับรู้รายได้

        2.2 การจำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ที่ไม่ต้องนำมาคำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม

        2.3 การจัดทำรายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. ปัญหาเอกสารและหลักฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำคัญของธุรกิจขายสินค้าและให้บริการ  

        - ใบกำกับภาษี

        - ใบเพิ่มหนี้

        - ใบลดหนี้

        - ใบแทน

  1. ปัญหาของภาษีซื้อต้องห้ามกับรายจ่ายต้องห้ามที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี

  2. ปัญหาการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ความรับผิดชอบทางภาษี กรณีสินค้าขาดหรือเกินจากรายงาน

  3. ความแตกต่างของยอดขาย ภ.พ.30 กับรายได้ตามแบบ ภ.ง.ด 50 จะต้องปฏิบัติอย่างไร

  4. ปัญหาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายสินค้าและให้บริการ
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์งามศิลป์ รองขุน

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba