การควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี จุดที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

รหัสหลักสูตร : 23/04053P

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี

จุดที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดยอาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

 

1.การวางระบบและการควบคุมภายใน ที่นักบัญชีต้องทราบเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ

2.ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจกับการควบคุมภายใน ที่กระทบต่อรายการทางบัญชีซึ่งนักบัญชีจะต้องให้ความระมัดระวัง

   2.1 การควบคุมภายในด้านบัญชีสินค้าคงเหลือ

         - การวางระบบบัญชีตามหลักการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบัญชีสินค้าคงเหลือ

         - การรับรู้รายการที่เกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือ

         - การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

         - ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ

         - Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีสินค้าคงเหลือ

   2.2 การควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

        - การวางระบบบัญชี ตามหลักการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

        - การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกที่เกี่ยวกับบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

        - การรับรู้รายการภายหลังที่เคยรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มาแล้ว

        - การวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

        - การรับรู้การคิดค่าเสื่อมราคา และหลักเกณฑ์วิธีการที่ใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา

        - วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา อายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ

        - Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

   2.3 การควบคุมภายในด้านบัญชีลูกหนี้

        - การวางระบบบัญชี ตามหลักการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบัญชีลูกหนี้

        - การรับรู้รายการที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้

        - การวัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เพื่อพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

        - การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

        - Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีลูกหนี้

  2.4 การควบคุมภายในด้านบัญชีเจ้าหนี้

        - การวางระบบบัญชี ตามหลักการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบัญชีเจ้าหนี้

        - การรับรู้รายการที่เกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้

        - การรับรู้รายการที่เกี่ยวกับบัญชีประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

        - การวัดมูลค่าด้วยประมาณการที่ดีที่สุด เพื่อพิจารณาการตั้งประมาณการหนี้สิน

        - Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเจ้าหนี้

   2.5 การควบคุมภายในด้านบัญชีรายได้

        - การวางระบบบัญชีตามหลักการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบัญชีรายได้

        - การรับรู้รายการที่เกี่ยวกับบัญชีรายได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

        - Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้

   2.6 การควบคุมภายในด้านบัญชีค่าใช้จ่าย

       - การวางระบบบัญชี ตามหลักการควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อบัญชีค่าใช้จ่าย

       - Case Study ที่เกิดจากการควบคุมภายในของบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

3.คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีสวยนหลวง ร.9 ทางออกที่ 4 (เดิน 500 มตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba