5 Priorities for Successful Accountants in 2024 พัฒนาศักยภาพการทำงานสำหรับนักบัญชียุคใหม่ปี 2024 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2732Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


5 Priorities for Successful Accountants in 2024

(พัฒนาศักยภาพการทำงานสำหรับนักบัญชียุคใหม่ปี2024)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
  • ความรู้ด้านภาพรวมกลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
  • Update ประเด็นสำคัญทางภาษี 2567 ที่นักบัญชียุคใหม่ต้องทราบ
  • ความรู้ด้านเทคโนโลยี และเทคนิคการทำงานให้เติบโตในสายงานบัญชี

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

Priority 1 คุณสมบัติของนักบัญชี 2024
1. ศักยภาพสำหรับนักบัญชียุคใหม่
2. ความคาดหวังจากบริษัทต่อนักบัญชีในการทำงาน

Priority 2 ทักษะด้านบัญชี
3. การตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง
    - การคัดแยกเอกสารที่เกี่ยวของกับงบการเงินที่กิจการต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ
    - ประเด็นด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่นักบัญชีต้องทำความเข้าใจ
4. การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
    - การจัดการเกี่ยวกับการรายงานบัญชี ด้านลูกหนี้ด้านเจ้าหนี้ และทรัพย์สิน
    - การบันทึกบัญชีรายการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
    - ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ
5. ข้อระวังเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
    - การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
    - การกระทบยอดบัญชีตามงบฐานะการเงิน
    - กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางบัญชีที่ต้องพบในการปฏิบัติงานบัญชี

Priority 3 ความรู้ด้านภาพรวมกลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
6. การเข้าใจธุรกิจ สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจปัจจุบัน
    - การเชื่อมโยงรายการธุรกิจกับระบบงานบัญชี
    - การวางแผนกลยุทธ์การบริหารโครงการและทรัพยากร เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
7. การตรวจสอบและดูแลผลประโยชน์ขององค์กร จากการสังเกตตัวเลขทางบัญชี

Priority 4 ความรู้ด้านภาษี
8. Update ประเด็นสำคัญทางภาษี 2567 ที่นักบัญชียุคใหม่ต้องทราบ
9. การเตรียมความพร้อมเมื่อสรรพากรเข้าประเมิน
10. ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักบัญชียุคใหม่

Priority 5 ความรู้ด้านเทคโนโลยี
11. เรียนรู้ระบบงานบัญชีกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
12. การใช้เทคโนโลยีมาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของนักบัญชี
13. Data Analytics ที่ช่วยในการวิเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี
14. การรับมือและปรับตัวในการปฏิบัติงานบัญชี กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba