กลยุทธ์การจัดการบัญชีต้นทุนสินค้าคงเหลือ ให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษีอากร

รหัสหลักสูตร : 21/2254

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การจัดการบัญชีต้นทุนสินค้าคงเหลือ
ให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษีอากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.

 

 

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา


1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

2. ต้นทุน และลักษณะของสินค้าคงเหลือของธุรกิจแต่ละประเภท

3. โครงสร้างของต้นทุนของสินค้า

4. ความสำคัญของต้นทุน และ สินค้าคงเหลือ

5. ความสัมพันธ์ของต้นทุน และ สินค้าคงเหลือในงบการเงิน

6. การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
   - ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
   - มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ “Net realizable value : NRV”
   - การปรับปรุงมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
   - ความแตกต่างระหว่างมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กับ ราคาตลาด
7. องค์ประกอบของราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

8. การเลือกใช้วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท

9. การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ และผลกระทบของการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือผิดพลาด

10. การรับรู้รายการสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักบัญชีและหลักภาษี

11. วิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
   - การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
   - การปรับปรุงรายการสินค้า ขาด เกิน จากการตรวจนับ
   - ผลกระทบทางภาษีของรายการสินค้า ขาด เกิน จากการตรวจนับ

12. หลักเกณฑ์การปรับปรุงรายการตามหลักบัญชีและหลักภาษี
   - สินค้าชำรุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัย เสียหาย หรือสูญหาย
   - ทำลายสินค้า
   - บริจาคสินค้า
   - ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba