เตรียมรับมือ...ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3109.1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เตรียมรับมือ...ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

  • กฎหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ นายจ้าง และ HR
  • กรณีไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกระทบอย่างไร
  • สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายฉบับนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
 

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์


หัวข้อสัมมนา

 

1. HR พนักงานทางด้านฝ่ายงานบริหารบุคคลที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

2. สาระสำคัญของร่าง พรบ.ที่มีผลกระทบต่อองค์กร (นายจ้าง)และ ฝ่าย HR
จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร?

3. ทำไม? ต้องมีขอบเขตและวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล

4. บทบาทอำนาจ หน้าที่ตามร่างกฎหมายฉบับนี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง

5. คุณสมบัติของผู้ที่ต้องขึ้นทะเบียน (การขอกับสภาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล)ที่จะเป็น

  • ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต

6. "ผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต" ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารทรัพยากรบุคคลจากสภาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
จึงทำงาน HRได้ใช่หรือไม่?

7. ใคร? คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) และ HR
ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ไม่เป็นได้หรือไม่
หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพและใบอนุญาต

8. องค์กรและบุคคลที่ประกอบอาชีพ HR ไม่มีใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพฯ
จะมีบทลงโทษอย่างไร

9. ทุกองค์กรต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
หากไม่มีจะได้รับโทษตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่เพียงใด

10. รายละเอียดอะไรบ้าง? ที่ทางสภาวิชาชีพจะตรวจสอบองค์กรและ HR

11. คณะกรรมการจรรยาบรรณตาม(ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล

  • คณะกรรมการ คือใคร? มีหน้าที่ รับผิดชอบเรื่องอะไร?
  • หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการอย่างไร?เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการด้านจรรยาบรรณกับผู้ประกอบวิชาชีพ
    ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่เพียงใด

12. การกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลมีวิธีการและมาตรการอย่างไร

13. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานวิชาชีพบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR)
ก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับให้ปฎิบัติหน้าที่แต่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องกระทำภายในระยะเวลาเท่าใดเพราะเหตุใด

14. นายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการมีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตนว่าจ้างหรือจะว่าจ้างได้อย่างไร
มีปัญหาการตรวจสอบขัดแย้งกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไร

15. ผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาตสามารถประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆให้กับนายจ้างและผู้ประกอบกิจการได้อย่างไรบ้าง

16. กรณีไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาตแต่ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
จะมีสิทธิ์ทิหน้าที่และอำนาจแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

17. บทบาท หน้าที่ อำนาจในการลงโทษของสภาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลตาม (ร่าง)
พระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล

18. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba