Update กฎหมายภาษี 2567 และสรุปประเด็นที่สำคัญ (หลักสูตรใหม่ 2567) (จ.นครปฐม)

รหัสหลักสูตร : 24/4175/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,819 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update กฎหมายภาษี 2567 และสรุปประเด็นที่สำคัญระเด็นที่เปลี่ยนแปลงด้านภาษีอากร 

 หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี
อื่น ๆ 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี
อื่น ๆ 6 ชั่วโมง

 

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.Update กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องปรับปรุง เมื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภ... 50

2.เกณฑ์การรับรู้รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร และรายได้ที่ได้รับการยกเว้น

3.รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ที่ต้องบวกกลับ ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

4.รายจ่ายที่สามารถนำมาคำนวณเป็นรายจ่ายได้ตามประมวลรัษฎากร และกรณีรายจ่ายที่เป็นสิทธิประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น
- ค่าจ้างผู้พิการ

- จ้างผู้สูงวัย

- บริจาคอย่างไร ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม

- ค่าซื้อหนังสือ

- ค่าอบรมสัมมนา

- การจำหน่ายหนี้สูญ

5.การจัดทำเอกสารทางบัญชี ที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร อย่างไรให้กรมสรรพากรยอมรับถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

6.
การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน

- สิทธิพิเศษในการหักค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ

- การซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องจักร จะหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรออย่างไร

- ค่าปรับปรุง ต่อเติม อาคาร

7.จับประเด็นปัญหาการเสียภาษีนิติบุคคล การประเมินและตรวจสอบภาษี

- ข้อควรระวังก่อนยื่นแบบเสียภาษี

- จุดที่จะตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ


8. Update
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดาและ นิติบุคคล

9.
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
   


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณิวุฒิ

สถานที่

โรงแรมริเวอร์(จ.นครปฐม)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba