Upskill มาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายภาษีอากร (นับชม. TA ได้)

รหัสหลักสูตร : 23/4161

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรUpskill มาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายภาษีอากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD / CPA

บัญชี 6 ชม.

อื่นๆ 6.30 ชม.

TA

นับชั่วโมงได้ 

12.30 ชม.

 Tax Auditor/Tax Agent สามารถนับชั่วโมง TA ได้ 12.30 ชม.

วิทยากรโดย อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษี

หัวข้อสัมมนา

วันที่ 1 Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ พร้อมแนวปฏิบัติที่มีความแตกต่างกัน

1. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญของ TFRS for PAEs
2. สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs ใหม่ที่ปรับปรุง 17 บท
- บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
- บทที่ 2 ขอบเขต
- บทที่ 3 กรอบแนวคิด
- บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน
- บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการและข้อผิดพลาด
- บทที่ 6 เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
- บทที่ 7 ลูกหนี้
- บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ
- บทที่ 9 เงินลงทุน
- บทที่ 10 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
- บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- บทที่ 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- บทที่ 14 สัญญาเช่า
- บทที่ 16 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- บทที่ 18 รายได้
- บทที่ 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
- วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่าน
3. สรุปรายละเอียด TFRS for NPAEs 6 บทที่มีการเพิ่มเติม
- บทที่ 22 เกษตรกรรม
- บทที่ 23 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- บทที่ 24 อนุพันธ์
- บทที่ 25 การรวมธุรกิจ
- บทที่ 26 การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
- บทที่ 27 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
4. มาตรฐานการบัญชีและ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ (ปรับปรุงล่าสุด)  พร้อมแนวปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันกับ TFRS for NPAEs
- TAS 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ กับ NPAEs บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ
- TAS 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับ NPAEs บทที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
- TAS 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น กับ NPAEs บทที่ 16 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- TAS 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กับ NPAEs บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- TFRS 16 เรื่อง สัญญาเข่า กับ NPAEs บทที่ 14 สัญญาเช่า
5. งบการเงินและรูปแบบที่สำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ตาม TAS เรื่องการนำเสนองบการเงิน กับ NPAEs บทที่ 4
6. การจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
7. ข้อพิจารณาและความจำเป็นในการจัดทำงบการเงินรวม
8. การปรับปรุงรายการผิดพลาดที่ตรวจพบภายหลังยื่นงบการเงิน
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

วันที่ 2 ประเด็นทางภาษีอากรที่ต้องทราบ เพื่อรองรับการตรวจสอบของสรรพากร

1. ประเด็นปัญหาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ที่นักบัญชีต้องทราบ
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.1 Update กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.2 เกณฑ์การรับรู้รายได้ - รายจ่าย
      - เกณฑ์สิทธิ และ เกณฑ์เงินสด
1.3 ปัญหารายจ่ายต้องห้ามและลงรายจ่ายได้แต่มีเงื่อนไข
1.4 วิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.5 การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด. 51
• ภาษีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
1.6 Update กฎหมายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1.7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
1.8 กิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
1.9 ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายและอัตราภาษี
      - การขายสินค้าพร้อมให้บริการ
      - ค่าขนส่ง
      - การหักณ ที่จ่ายด้วยระบบ e-Withholding Tax
      - การจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาทมีหลักเกณฑ์การหักภาษีอย่างไร
1.10 บทลงโทษกรณีไม่หัก ณ ที่จ่าย หรือนำส่งไม่ครบ
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.11 Update กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.12 กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ได้รับยกเว้น
        - ฐานภาษีที่ต้องจดเข้าสู่ระบบ VAT
1.13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป ใบลดหนี้
ใบเพิ่มหนี้
       - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
       - จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
       - การออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.14 วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอม
1.15 หลักเกณฑ์การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.16 วิธีการตรวจสอบเอกสาร การขอคืน ของเจ้าหน้าที่สรรพากร
2. แนวทางการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพากรในปีนี้ ที่นักบัญชี
ต้องระมัดระวัง
       - จุดที่สรรพากรจะตรวจสอบ
       - รายการทางภาษีอากรที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 6:30 6:0 6:30

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวลำโพง
23, 34-35 ถนน ตรีมิตร แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100
โทรศัพท์ :
023441699
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba