เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงิน สำหรับผู้ทำบัญชี ปี 2567 (หลักสูตรใหม่ 2567)

รหัสหลักสูตร : 23/4177

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงิน สำหรับผู้ทำบัญชี ปี 2567

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

บรรยายโดย อ.สุรพล ถวัลยวิชชจิต

หัวข้อสัมมนา

1. Update รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใหม่ล่าสุด

2. สรุปรายการที่มีประเด็นสำคัญตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน
- การวิเคราะห์และการเปิดเผยรายการ
- การวิเคราะห์รายการที่ต้องพิจารณา
- ความหมายสำคัญของหมวดต่างๆ ที่แสดงในหัวข้อตามงบการเงินรูปแบบใหม่ความหมาย
   ของรายการย่อในงบการเงินตามประกาศล่าสุดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. การวางแผนจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการจัดทำงบการเงินในปี 2567
- การรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีย้อนหลัง
- การวิเคราะห์และเลือกใช้มาตรฐานการบัญชีตาม NPAE
- การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่สำคัญ
- การนำไปสู่การเตรียมข้อมูลเพื่อการนำเสนอ
- การเปิดเผยรายการงสำคัญที่เกี่ยวข้อง

4. สรุปสาระสำคัญของ มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) ส่วนที่เพิ่มเติมจาก NPAE เดิมที่สำคัญ
- ข้อพิจารณาในเรื่องสาระสำคัญทางการบัญชี
- แนวทางการพิจารณามูลค่ายุติธรรมและการวัดมูลค่าตามมาตรฐาน NPAE
- การบัญชีเกษตรกรรม
- การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินรวม

5. แนวทางในการจัดทำงบการเงินปี 2567
- การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและรายการสำคัญที่ต้องเปิดเผยตามแนวทาง NPAE
- สาระสำคัญของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ของงบการเงิน
- สาระสำคัญของการจัดการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินให้เผยแพร่และความรับผิดชอบของผู้ทำ บัญชี
- การกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติสำหรับการปรับปรุงรายการและการปิดบัญชีที่สำคัญ
- ข้อพิจารณาในเรื่องการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย
- การกำหนดนโยบายการบัญชีที่สำคัญและการนำไปใช้
- ความรับผิดชอบของนักบัญชีต่อนโยบายการบัญที่เลือกใช้

6. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba