Update TFRS & TAS สำหรับผู้ทำบัญชี 2024 (จัดอบรมออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4155Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,391 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,605 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรUpdate TFRS & TAS สำหรับผู้ทำบัญชีปี 2024
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

หัวข้อสัมมนา

1. Update การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ฉบับสำคัญ  (ปรับปรุงใหม่ บังคับใช้ 1 .67)
2. ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่คาดว่าจะเริ่มใช้ในอนาคต
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs                                 
    - บทสำคัญที่มีการปรับปรุง สาระสำคัญในการปรับและผลกระทบ                                     
4. แนวปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่จำเป็น
    สำหรับกิจการ NPAEs

    - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า                   
    - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
    - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
    - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง การประมาณหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
      และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
    - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้                                                       
5. สรุปข้อกำหนดเพิ่มเติมของ TFRS for NPAEs ที่มีความสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา
6. การปฏิบัติตามการเปิดเผยรายการและข้อมูลสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                       
7. Update คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับใหม่


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba