ตรวจเช็คปัญหาบันทึกรายการทางบัญชีที่ต้องปรับปรุงในช่วงต้นปี ที่นักบัญชีต้องทราบ (หลักสูตรใหม่ 2567) (จัดอบรมออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4176Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,177 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

   ตรวจเช็คปัญหาบันทึกรายการทางบัญชีที่ต้องปรับปรุงในช่วงต้นปี ที่นักบัญชีต้องทราบ

 หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง

 

บรรยายโดย อาจารย์สุรีรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล

หัวข้อสัมมนา

 1. ความสำคัญของงบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการ NPAEs
 2. ความแตกต่างของเกณฑ์คงค้าง VS เกณฑ์สิทธิ
 3. การตัดยอดรายได้ และค่าใช้จ่าย ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายในต้นงวดรอบระยะเวลารายงานถัดมา ตามเกณฑ์คงค้าง
 4. การปรับรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์สิทธิ และเกณฑ์คงค้างทางบัญชีการเงิน ผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน ความจำเป็นเหตุผล พร้อมตัวอย่างประกอบ
 5. ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างที่จำเป็น เพื่อเพิ่มมูลค่างานบัญชี
 • หนี้สงสัยจะสูญ เงื่อนไขทางบัญชีและความแตกต่างจากเกณฑ์สิทธิ
 • ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 • ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น ค้างจ่ายของ โบนัส / เงินเดือนค้างจ่าย / วันหยุดประจำปี
 • ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น เช่น เงินรางวัลที่ให้ตามอายุงาน
 • ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
 • ประมาณการหนี้สิน
 • ค่าส่งเสริมการตลาดต่างๆ
 1. ผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีต้นงวด โดยใช้เทคนิคการบันทึกบัญชี Contra Account / การทำ Detail Of account และผลต่อการนำเสนอรายงานทางการเงินหลักที่สำคัญคือ งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
 2. การจัดการทางด้านบัญชีการเงินเมื่อรายการที่แตกต่างกันจากการปรับมูลค่า ตามมาตรฐาน NPAEs เกิดขึ้นจริง
 3. เทคนิคการตัดสินใจสำหรับรายการที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปี แต่มีการทำรายงานในรอบระยะเวลาถัดมา
 • การขายสินค้าล้าสมัย / เสียหาย / ต่ำกว่าราคาตลาด / การทำลายสินค้า
 • การตัดหนี้สูญ
 • โบนัส
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 • ผลประโยชน์พนักงานและประมาณการหนี้สินอื่น
 1. สิ่งที่นักบัญชีต้องระวังเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นรอบ
 2. การเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี กับการควคุมภายใน เพื่อให้ได้เอกสารที่น่าเชื่อถือ

    


    

 •  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba