มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (Part 2)

รหัสหลักสูตร : 21/92138-2/03

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (ปรับปรุงใหม่) Part 2

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : บัญชี 7 ชั่วโมง
• CPA : บัญชี 7 ชั่วโมง

หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 15 บทเรียน
• ความยาว 7 ชั่วโมง 12 นาที

แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ
• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม
• มีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)

เอกสารประกอบการอบรม
• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม

อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet

รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 2 นาที
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (บทที่ 10)

บทที่ 2 ระยะเวลา 28 นาที
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (บทที่ 11)

บทที่ 3 ระยะเวลา 34 นาที
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (บทที่ 12)

บทที่ 4 ระยะเวลา 46 นาที
สัญญาเช่า (บทที่ 14)

บทที่ 5 ระยะเวลา 19 นาที
ประมาณการหนี้สิน หนิ้สินที่อาจเกิดชึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (บทที่ 16)

บทที่ 6 ระยะเวลา 11 นาที
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (บทที่ 17)

บทที่ 7 ระยะเวลา 25 นาที
รายได้ (บทที่ 18)

บทที่ 8 ระยะเวลา 22 นาที
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (บทที่ 19)

บทที่ 9 ระยะเวลา 22 นาที
สัญญาก่อสร้าง (บทที่ 20)

บทที่ 10 ระยะเวลา 11 นาที
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บทที่ 21)

บทที่ 11 ระยะเวลา 36 นาที
เกษตรกรรม (บทที่ 22)

บทที่ 12 ระยะเวลา 17 นาที
อนุพันธ์ (บทที่ 24)

บทที่ 13 ระยะเวลา 5 นาที
การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (บทที่ 26)

บทที่ 14 ระยะเวลา 12 นาที
วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (บทที่ 28)

บทที่ 15 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 14 นาที
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและจริยธรรม
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
7:0 0:0 7:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba