ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนักบัญชีภาษีอากร

รหัสหลักสูตร : 21/91135/03

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,630 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนักบัญชีภาษีอากร

ระยะเวลาการอบรม
• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : อื่นๆ 7 ชั่วโมง
• CPA : อื่นๆ 7 ชั่วโมง

หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 9 บทเรียน
• ความยาว 7 ชั่วโมง 2 นาที แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ
• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม
• มีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก) เอกสารประกอบการอบรม
• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 ระยะเวลา 34 นาที
กำไรสุทธิทาง “บัญชีภาษีอากร”
-ความแตกต่างของหลักเกฑณ์ทางบัญชีกับเงื่อนไขทางภาษีอากร
-หลักเกณฑ์การตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)

บทที่ 2 ระยะเวลา 54 นาที
เกณฑ์การรับรู้รายได้-รายจ่ายในการเสียภาษี

บทที่ 3 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 2 นาที
ประเด็นปัญหาด้านการคำนวณรายได้
-การจำแนกประเภทรายได้ทางภาษีที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิ
-รายได้ที่ได้รับยกเว้น: สิทธิประโยชน์ด้านรายได้
-รายได้รับล่วงหน้า-รายได้ค้างรับ
-กรณีนำรายได้มาคำนวณภาษีไม่ครบถ้วน : ปํญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
-รายได้ที่มักเป็นประเด็นถูกประเมินเพิ่มขึ้น
-การถ่ายโอนกำไร/การตั้งราคาโอน (Transfer Pricing)

บทที่ 4 ระยะเวลา 19 นาที
รายจ่ายในการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายจ่ายที่กฎหมายยอมให้หักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายจ่ายต้องห้าม ที่ต้องบวกกลับทางภาษี
-รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี ที่มักพบในทางปฏิบัติ และข้อควรต้องระวัง
-รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น : สิทธิประโยชน์ด้านรายจ่าย

บทที่ 5 ระยะเวลา 30 นาที
การหักค่าเสื่อมและค่าสึกหรอทรัพย์สิน
-หลักเกณฑ์และวิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อม
-ทรัพย์สินที่สูญหาย ที่จะทำลาย ที่จะขายต่ำกว่าราคาตลาด หรือราคาทุน เพราะเหตุชำรุด
-ทรัพย์สินของกิจการแต่อยู่บ้านกรรมการนักบัญชีจะทำอย่างไร
-ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ที่ต้องปรับปรุง
-รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double cab) : รถยนต์นังหรือรถบรรทุก

บทที่ 6 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 58 นาที
หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

บทที่ 7 ระยะเวลา 24 นาที
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สิน
-การตีราคาทรัพย์สินทั่วไป
-การตีราคาสินค้าคงเหลือ
-การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สินหรือหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ

บทที่ 8 ระยะเวลา 8 นาที
การประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีกลางปี ภ.ง.ด.51
-กรณีเช่นไรที่ถือเป็นการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25
-เหตุอันสมควรตามแนวทางปฏิบัตของกรมสรรพากรที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มจากการประมาณกำไรสุทธิคลาดเคลื่อน

บทที่ 9 ระยะเวลา 13 นาที
การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภ.ง.ด.50
-การใช้ขาดทุนสะสมของกิจการ
-รายการที่ต้องระวังในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ที่มักพบความผิดพลาด
-การใช้เครดิตภาษี และการขอคืนภาษี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-555-0930 ถึง 2
e-mail : [email protected]

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 7:0 0:0 7:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba