เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง สำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/92101/03

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง
สำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6.30 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด 10 บทเรียน
• ความยาว 6 ชั่วโมง 34 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (21 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• สามารถมีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้บน PC, Notebook
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี
• ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 ความเข้าใจของการควบคุมภายในและการปรับปรุงระบบ
        - การวางระบบบัญชี
        - แบบฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆ
        - คำจำกัดความของการควบคุมภายใน
        - องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
        - วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
        - อุปสรรคและข้อจำกัดของการควบคุมภายใน

บทที่ 2 การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
        - เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังสำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายใน และการ ปรับปรุงระบบบัญชี
        - ลูกหนี้การค้า
        - การจัดทำรายงานวิเคราะห์ต่อลูกหนี้
        - หนี้สูญ

บทที่ 3 การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
        - การปรับปรุงด้านภาษีอากร
        - แนวปฏิบัติการควบคุมภายใน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงเหลือ
        - การบริหารสินค้าคงเหลือ
        - ต้นทุนและสินค้าคงเหลือ
        - สินค้าคงเหลือ
        - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

บทที่ 4 การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
        - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (PPE)
        - การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
        - การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
        - ต้นทุนการกู้ยืม
        - ค่าเสื่อมราคา
        - รายจ่ายค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
        - รูปแบบรายการย่อ

บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี
        - ประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี
        - การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญชี

บทที่ 6 การด้อยค่าในที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
        - หลักเกณฑ์การพิจารณาการด้อยค่ามูลค่าที่จะได้รับคืน
        - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การด้อยค่าสินทรัพย์

บทที่ 7 ความเข้าใจของการควบคุมภายในและการปรับปรุงระบบ
        - การตลาด
        - การควบคุมภายในด้านการขาย
        - ประเด็นที่ควรพิจารณา
        - ระบบรายได้จากการขาย และบริการ
        - การบันทึกบัญชีลูกหนี้การขายสินค้าและบริการ
        - การรับรู้รายได้

บทที่ 8 หลักการควบคุมภายใน ระบบบัญชี
        - ค่าใช้จ่าย

บทที่ 9 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทที่ 10 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba