ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7206Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,531 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,066 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน
การควบคุมงานการมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

   บุคลากรในองค์กรโดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานนอกเหนือจากมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในงานแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมงานและบุคคลอื่น ๆ อีกด้วย
บุคคลที่แวดล้อมอยู่ภายในองค์กรเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิด พื้นฐานความรู้ ประสบการณ์
และทัศนคติ
   หัวหน้างานในปัจจุบันจึงต้องจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสาร สั่งงาน มอบหมายงาน และควบคุมงานที่ดี
เพื่อผลักดันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ก้าวสู่ผลสำเร็จต่อไป

หัวข้อสัมมนา

1.การสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารระหว่างบุคคล

2.องค์ประกอบ ขั้นตอน กระบวนการ ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

3.ศิลปะการสื่อสารเพื่อบรรลุเป้าหมายในงาน

     1) การสื่อสารเชิงรุก

     2) การสื่อสารเชิงรับ

4.การสื่อสารของหัวหน้างานในบทบาทที่เหมาะสมกับสถานการณ์

     1) บทบาทตัวแทนบริษัท

     2) บทบาทตัวแทนพนักงาน

5.วิธีการลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

     1) สื่อสารโดยใช้ภาษาผู้ฟัง

     2) เปิดโอกาสให้ซักถาม

     3) ใช้อุปกรณ์ในการช่วยสื่อ

     4) สังเกตอาการผู้ฟัง

6.วิธีตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟังด้วยคำถามสร้างสรรค์

7.ข้อควรคำนึงถึงในการออกคำสั่งลักษณะของคำสั่งที่ดี

     1) บังคับ

     2) ขอร้อง

     3) เสนอแนะ

     4) อาสา

8.คุณสมบัติและความสำคัญของการฝึกสอนลูกน้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์กร

9.ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ทำหน้าที่ฝึกสอนเพื่อการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

10.หลักเบื้องต้นของการพูดที่ดีสำหรับการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

11.ขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

12.ปัจจัยที่ทำให้ผู้รับการสอนเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกสอนจากผู้สอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13.DISC ลูกน้อง 4 ลักษณะกับรูปแบบการสอนงานที่เหมาะสม

14.การมอบหมายงานและควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ

15.เทคนิคการติดตามงาน

     1) สังเกตการณ์ 

     2) สอบถาม

     3) รายงาน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba