การบริหารงานอำนวยการ งานธุรการ และงานระบบเอกสารภายในองค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/3325

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

การจัดการงานธุรการ งานอำนวยการ และงานระบบเอกสารภายในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


วิทยากรโดย  อาจารย์นุชจรี จารย์ศิลา

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของงานธุรการกับบทบาทการสนับสนุนที่องค์กรต้องการ
   - บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่องาน
   - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านต่างๆ
   - การสร้างทัศนคติมุมมองเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

2. หลักการทำงานสายสนับสนุนของงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ
   - ปัญหาการทำงานและแนวทางการปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
   - การสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
   - การปลูกฝังบุคลากรให้เห็นความสำคัญในส่วนของงานธุรการ
   - การลดต้นทุนและทรัพยากรในการทำงาน
   - การลดขั้นตอนการทำงาน

3. การจัดระเบียบและให้ความสำคัญของงานธุรการ

4. การสร้างรูปแบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร
   - เทคนิคการติดต่อ สื่อสารและการประสานงานภายใน
   - ภานนอกองค์กร
   - ทักษะของการสื่อสารที่จำเป็นที่ต้องมี
   - การติดตามงาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - การสรุปผลการปฏิบัติงานและนำเสนอเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

5. Upskill & reskill เพื่อพัฒนาพนักงานธุรการ
   - Skill สำคัญที่ธุรการต้องมีในการทำงาน
   - การปรับบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน
   - การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความความประทับใจ
   - การลดช่องว่างระหว่าง Generation ของการทำงาน
   - การพัฒนาตัวเอง เพื่อผลักดันให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

6. การจัดการบริหารระบบภายในขององค์กรที่ดี
   - การวางแผนและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
   - การเรียงลำดับความสำคัญของงานประเภทต่างๆ
   - การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กร
   - การเตรียมแผนการสอนงานการจัดการแผนระยะเวลาการทำงานให้เกิดประสิทธิผล

7. การสรุปปัญหาจากการปฏิบัติงานพร้อมแนวทางการแก้ไข

8. การสรุปรายงานการปฏิบัติงานรายบุคคล และภาพรวมของส่วนงานธุรการ

9. การวางเป้าหมายการเติบโตการทำงานในสายงานธุรการในอนาคต

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์นุชจรี จารย์ศิลา

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออกที่ 6 (เดิน 600 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba