เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/3505

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,560 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 9,630 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการทำสัญญาธุรกิจอย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

• จุดที่ต้องระวังเมื่อมีการทำสัญญา
• ทำสัญญาอย่างไรไม่เสียเปรียบ
• มีสัญญาแต่บังคับไม่ได้ ไม่มีสัญญาแต่บังคับได้ทำอย่างไร
• ความแตกต่างระหว่างต้นฉบับ คู่ฉบับและสำเนาเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นอย่างไร
• ประเด็นสำคัญของสัญญาที่ต้องทราบ กรณีความแตกต่างของสัญญาทางธุรกิจแต่ละประเภท มีอะไรบ้าง

วิทยากรโดย  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


หัวข้อสัมมนา

1.ลักษณะของสัญญาทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

2. ประเภทของสัญญาแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง

3. ปัญหาจากการทำสัญญาไม่รัดกุม

4. หลักการทำสัญญา
• ป้องกันการตีความสัญญา ป้องกันความเสี่ยง

5. ข้อควรระวังในการทำสัญญาธุรกิจ

6. ประเภทของเอกเทศสัญญา (ความหมายของสัญญา)
• สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์   
• สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงาน   
• สัญญาจ้างทำของ สัญญารับขน   
• สัญญานายหน้า สัญญารับขน   
• สัญญานายหน้า สัญญาประนีประนอมยอมความ

7.ลักษณะและความแตกต่างของสัญญาธุรกิจแต่ละประเภท
• สัญญาจ้างแรงงาน กับสัญญารับทำงานให้   
• สัญญารับทำงานให้ กับ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ   
• สัญญาซื้อขายสิทธิ กับ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ   
• สัญญาเช่ารถยนต์(พร้อมคนขับ)กับสัญญารับขน (คนโดยสารหรือของ)   
• สัญญาเช่าซื้อ กับ สัญญาเช่า กับสัญญาลิสซิ่ง   
• สัญญารับทำงานให้ กับ สัญญาขนส่ง   
• สัญญารับทำงานให้ กับ สัญญาบริการทางวิชาชีพอิสระ   
• สัญญาเช่ากับสัญญาให้บริการพื้นที่   
• สัญญารับเหมา กับ สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง

8.รูปแบบของสัญญา
• รูปแบบ   
• ลักษณะของตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์   
• ปิดอากรแสตมป์   
• ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์   
• บทลงโทษ

9.ข้อพิจารณาก่อนการทำสัญญาธุรกิจ
• การทำข้อตกลงล่วงหน้าก่อนการทำสัญญาหรือสัญญาธุรกิจเบื้องต้น   
• ควรทำสัญญาเป็นสัญญาลายลักษณ์อักษรหรือไม่   
• ต้นฉบับ คู่ฉบับ และสำเนามีความหมายว่าอย่างไรตามกฏหมาย   
• การตรวจสอบสถานะคู่สัญญา   
• เอกสารประกอบการทำสัญญา   
• การติดอากรแสตมป์ และผลของการละเลยไม่ติดอากรแสมป์

10.ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญา
• TOR   
• PR   
• REP   
• BOQ 
• MOU   
• OC   
• PO 
• WO

11.สัญญากับภาระภาษีและการยื่นแบบภาษี

  • ภาษีบุคคลธรรมดา
  • ภาษีนิติบุคคล
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  • เงินได้จากการจ้างแรงงาน
  • เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ
  • เงินได้ที่เป็นดอกเบี้ยพันธบัตร
  • เงินปันผล
  • เงินหรือประโยชน์อื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน, การผิดสัญญา,เช่าทรัพย์สิน,การจัดหาสัมภาระ,เงินที่ได้จาก การรับเหมาผู้ที่รับเหมาต้องลงทุนด้วย

12.ส่วนประกอบของสัญญา
• บทนำ   
• เนื้อหา   
• การลงนาม

13. ข้อควรระวังในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาทางธุรกิจ

14. ข้อควรระวังในการตรวจสอบสัญญา

15. ข้อสัญญาในธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

16. จุดที่ต้องระวังเมื่อมีการทำสัญญา

17. ทำสัญญาอย่างไรไม่เสียเปรียบ

18. มีสัญญาแต่บังคับไม่ได้ไม่มีสัญญาแต่บังคับได้ทำอย่างไร

19. ถาม-ตอบกับท่านวิทยากรนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba