IPO step by step ขั้นตอน หลักเกณฑ์การนำกิจการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

รหัสหลักสูตร : 21/5121/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,630 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 11,770 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

IPO step by step ขั้นตอน หลักเกณฑ์การนำกิจการ

จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี -
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

• เรียนรู้หลักเกณฑ์และกระบวนการนำกิจการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
• แนวทางพัฒนาระบบงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำกิจการเข้าจดทะเบียนฯ
• สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่กิจการมักพบ เมื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนฯ

(Section 1) หลักเกณฑ์และกระบวนการนำกิจการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์


วิทยากรโดย อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต

หัวข้อสัมมนา
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และวงจรที่เกี่ยวข้อง
2.เหตุใดกิจการที่มีความพร้อมจำนวนหนึ่งจึงมุ่งเป้านำบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ และอีกจำนวนหนึ่งปฏิเสธเด็ดขาด
3.คุณสมบัติของกิจการที่จะสามารถเข้า IPO
4.การวิเคราะห์กิจการและประเมินความพร้อมเบื้องต้น
5.หลักและแนวทางการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงจากการนำกิจการเข้าจดทะเบียนฯ
6.ขั้นตอนและกระบวนการหลักในการเข้าจดทะเบียนฯ
6.1 Vision ยุทธ์ศาสตร์กิจการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
6.2 การตรวจสอบสภาพธุรกิจ
6.3 การปรับปรุงระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน
6.4 การปรับระบบควบคุมภายใน
6.5 การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
6.6 การยื่นขออนุญาตกระจายหุ้นต่อประชาชน
6.7 การกระจายหุ้น
6.8 การเข้าจดทะเบียน (MAI/SET)
7.ผู้เกี่ยวข้องหลักในการเข้าจดทะเบียนและลำดับก่อนหลังของความเกี่ยวข้อง
7.1 ที่ปรึกษาทาการเงิน (Financial Advisor/FA)
7.2 ผู้สอบบัญชี (Auditor)
7.3 ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit/IA)
7.4 ที่ปรึกษากฎหมาย
7.5 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.6 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7.7 บริษัทหลักทรัพย์ที่รับเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriters)
8.การประมาณการด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย
9.เตรียมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศและการควบคุมภายในที่สำคัญสำหรับระบบสารสนเทศ
10.การวิเคราะห์เจาะลึก การนำกิจการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์กับการดำรงสถานะความเป็นเจ้าของกิจการของเจ้าของเดิม
11.เงื่อนไขด้านกรอบระยะเวลาต่างๆที่สำคัญ
12.กฎหมายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
13.ประเด็นปัญหาและอุปสรรค์ที่กิจการมักพบเจอเมื่อเตรียมการเข้าจดทะเบียนฯ
14.การเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานและตอบข้อซักถามจากผู้เกี่ยวข้อง
15.กรณีศึกษาที่ไม่ควรพลาด Success Story


(Section 2) : 
การจัดการระบบการทำงานและระบบพัฒนาธุรกิจก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

วิทยากรโดย คุณปรีญาพัชร์ อติเรก และ ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม

1.ความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาระบบการทำงานและระบบพัฒนาธุรกิจ
2.คู่มือปฏิบัติงานกับความสำคัญของระบบควบคุมภายในก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3.พิจารณาอย่างไรว่าคู่มือปฏิบัติงานขององค์กรมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.ระบบงานที่ต้องพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ระบบรายได้, ระบบจัดซื้อจัดจ้าง, ระบบคลังสินค้า, ระบบรับจ่ายเงิน, ระบบงานทรัพยากรบุคคล, ระบบงานดูแลทรัพย์สิน, ระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
5.ลักษณะของคู่มือปฏิบัติงานที่ดี
6.ความแตกต่างระหว่างคู่มือการปฏิบัติงานทั่วไปและคู่มือที่มีระบบการควบคุมภายใน
7.การออกแบบคู่มือการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามระบบควบคุมภายในและป้องกันการทุจริต
7.1การแบ่งหน้าที่ของหน่วยงาน (Job Function)
7.2 อำนาจในการบริหาร (Table of Authorized)
7.3เอกสารในการดำเนินงาน และ ทางเดินเอกสาร (Document Flow)
7.4วิธีการปฏิบัติงาน (Procedure)
7.5ความเชื่อมต่อการทำงานของแต่ละหน่วยงาน (Connection Link)
8.รายการงานพัฒนาธุรกิจที่ต้องจัดทำก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
9.วิธีการจัดทำงานพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานตามระบบควบคุมภายใน
9.1 รายงานความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Report)
9.2 แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)
9.3 แผนธุรกิจ (Business Plan)
9.4 แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
9.5 การปรับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
9.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator)
9.7 ใบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
9.8 ตารางอำนาจอนุมัติ (Table of Authorized)
9.9 รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)
10.การนำระบบการพัฒนาระบบการทำงานและระบบพัฒนาธุรกิจไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุรพล ถวัยวิชชจิต
คุณปรีญาพัชร์ อติเรก
ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba