Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง และการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน และการจัดทำตารางตัดจำหน่าย ตาม TFRS 16 (Excel Workshop)

รหัสหลักสูตร : 21/5219

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


“Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง

และการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน และการจัดทำตารางตัดจำหน่าย

ตาม TFRS 16 (Excel Workshop)”

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 5 ชม.,อื่นๆ 1 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 5 ชม.,อื่นๆ 1 ชม.

•  สรุปการเปลี่ยนแปลง TFRS ฉบับปรับปรุง 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ (มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2567)
• ภาพรวมและหลักการพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่า ทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
• การรับรู้รายการและวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน ตาม TFRS 16
• Excel Workshop การคำนวณมูลค่าปัจจุบันและการจัดทำตารางตัดจำหน่าย ตาม TFRS 16

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงสุขนิวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1. สถานภาพของ TFRS ในปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต
2.  สรุปการเปลี่ยนแปลง TFRS ฉบับปรับปรุง 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ (มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2567)
3. สรุปภาพรวมและหลักการพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับ TFRS 16: สัญญาเช่า พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
    3.1 การพิจารณาสัญญาเช่าทางด้านผู้เช่า
       - การระบุสัญญาเช่า การแยกองค์ประกอบของสัญญา อายุสัญญาเช่า
       - ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการ : สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำ

    3.2 หลักการบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่าทางด้านผู้เช่า
       - การรับรู้รายการและวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้้สินตามสัญญาเช่า
         (กรณีค่าเช่าคงที่ VS ค่าเช่าผันแปร)
       - การวัดมูลค่าเมื่อภายหลังของสินทรัพย์สิทธิการใช้
         (การคำนวณค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย การประเมินด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
         และทางเลือกในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้)
       - การวัดมูลค่าเมื่อภายหลังของหนี้สินตามสัญญาเช่า
        (การประเมินหนี้้สินตามสัญญาเช่าใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า)

    3.3 การพิจารณาสัญญาเช่า และหลักการบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่าทางด้านผู้ให้เช่า
       - สัญญาเช่าเงินทุน
       - สัญญาเช่าดำเนินงาน

    3.4 รายการขายและเช่ากลับคืน

4. กรณีศึกษาการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) และการจัดทำตารางตัดจำหน่าย (Amortization Table) ตาม TFRS 16 (Excel Workshop)
    4.1 การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้้สินตามสัญญาเช่า (ค่าเช่าคงที่ ค่าเช่าผันแปร)

    4.2 การวัดมูลค่าเมื่อภายหลังของหนี้สินตามสัญญาเช่า
       - การประเมินหนี้้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (Lease Liability Reassessment)
         (การเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซื้อสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการรับประกัน)
       - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า (Lease Modifications) (การขยายอายุสัญญาเช่า
         การเพิ่มขอบเขตของสัญญาเช่า การลดขอบเขตของสัญญาเช่า การลดค่าเช่า)

5. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


   

  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
5:0 1:0 5:0 1:0

วิทยากร

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba