ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) : วิธีปฏิบัติทางการบัญชีตาม TAS 12 และการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

รหัสหลักสูตร : 21/5184/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
 


ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : วิธีปฏิบัติทางการบัญชีตาม TAS 12 และการ

คำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

CPD
ผู้ทำบัญชี

      รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี

      รออนุมัติ
 

 

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1.สรุปหลักการเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

2.สรุปวิธีปฏิบัติทางบัญชี กับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายการที่สำคัญในงบการเงิน

3.กรณีศึกษาการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

3.1 การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ ซึ่งยังไม่ดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับ 186/2534

3.2 การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV)

3.3 การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธีส่วนได้เสีย

3.4 การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

3.5 การตีราคาที่ดินใหม่

3.6 การคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 145/2527

3.7 การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทางบัญชีแต่ไม่ได้ขออนุุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร

3.8 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

3.9 มีเงินรับล่วงหน้าสำหรับค่าบริการระยะยาว

3.10 การตั้งประมาณการหนี้สิน

3.11 มีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป


4.การรับรู้และวัดมูลค่ารายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

5.การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 


 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba