เทคนิคการทำงานและกำหนดเป้าหมาย "การทำงานเชิงรุก" (Critical Proactive) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7258Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,531 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,066 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการทำงานและกำหนดเป้าหมาย “การทำงานเชิงรุก”
(Critical Proactive)

(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

• เพิ่มโอกาสการก้าวหน้าในการทำงาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ
• เสริมสร้างคุณลักษณะ ทักษะ และทัศนคติที่ส่งเสริมให้การทำงานเชิงรุกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• เรียนรู้เทคนิคการวางแผนการทำงานเชิงรุก การมองภาพรวมทั้งกระบวนการ การวิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหา
อย่างเฉียบคม ทันท่วงทีเมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
• พัฒนาวิธีการทำงานสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคนิคการทำงานเชิงรุกแบบทีม
• Workshop การทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการทำงานเชิงรุก

วิทยากรโดย อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการทำงานเชิงรุก

2. ความแตกต่างของการทำงานเชิงรุก (Proactive) และการทำงานเชิงรับ (Reactive)

3. สัญญาณบอกเหตุของการทำงานที่ไม่ใช่การปฏิบัติเชิงรุก

4. คุณลักษณะ ทักษะ และทัศนคติของผู้ทำงานเชิงรุก

5. การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

6. การวิเคราะห์ตนเอง พร้อมแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีอุปนิสัยเชิงรุก

7. กระบวนการพัฒนาตนเองด้วยการทำงานเชิงรุก 
    - การจัดทำ Career Planning
    - การดำเนินการตามแผนโดยยึดหลัก P-R-O-A-C-T-I-V-E
    - การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตน

8. เทคนิคการวางแผนการทำงานและการกำหนดเป้าหมายสำหรับการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

9. พัฒนาวิธีการทำงานด้วยเทคนิคการทำงานเชิงรุกแบบทีม

10. เครื่องมือ และปัจจัยที่สนับสนุนการทำงานเชิงรุก

11. ฝึกปฏิบัติ : การทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมการทำงานเชิงรุก

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba