การเสียภาษีสำหรับการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาและไม่ได้เข้ามาทำงานในไทย (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8308/3Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,601 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
 

การเสียภาษีสำหรับการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามา
และไม่ได้เข้ามาทำงานในไทย อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ 


ด่วนที่สุด!!! เริ่ม 1 มกราคม 2567 การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ เงินได้ที่ได้รับจากต่างประเทศต้องเสียภาษีในไทย


วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา
1.Update การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่กรณีนำเงินได้จากต่างประเทศเข้ามาในไทยต้องเสียภาษี
- กรณีนำเงินได้จากปีก่อนๆ เข้ามาในไทยยังต้องเสียภาษีหรือไม่และเสียในปีใด
- ต้องวางแผนภาษีอย่างไร ถ้าไม่อยากเสียภาษีจากเงินได้หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ เมื่อนำเข้ามาในไทย
2. การลดอัตราภาษี 17% ของชาวต่างชาติ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
- คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะสิทธิลดอัตราภาษี
- ต้องมี Work permit หรือไม่ - จำเป็นต้องอยู่ในไทยถึง 180 วันหรือไม่
- หากอยู่ไทยชั่วคราวจะได้ลดอัตราภาษีหรือไม่
- นำเงินได้จากต่างประเทศเข้ามาในไทยต้องเสียภาษีหรือไม่
- บริษัทที่มีการจ้างแรงงานชาวต่างชาติที่มีฝีมือต้องปฏิบัติย่างไร
3. กฎหมายความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากร
4. หลักการจัดเก็บภาษีของชาวต่างชาติ
- หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) หลักถิ่นที่อยู่(Resident Rule) มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
- 180 วันมีผลกับการเสียภาษีอย่างไรหรือไม่
5. การคํานวณภาษีของพนักงานชาวต่างชาติของปี 2566 ที่ต้องยื่นในปี 2567 และการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
- เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมเพื่อเสียภาษี
- เงินได้ลักษณะใดบ้างที่ต้องเสียภาษีในประเทศไทยและภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
- ความแตกต่างระหว่างเงินเดือน 40(1) กับ 40(2)
- การหักค่าลดหย่อนของพนักงานชาวต่างชาติ
- กรณีภรรยาและบุตรอยู่ต่างประเทศจะหักลดหย่อนได้หรือไม่
- กรณีที่บริษัทแม่จ่ายเงินเดือนให้ด้วยส่วนหนึ่งบริษัทในไทยจะคํานวณภาษีอย่างไร
- บริษัทแม่ให้บริษัทลูกในไทยจ่ายเงินเดือนให้กับชาวต่างชาติไปก่อนโดยให้เรียกเก็บคืน
- บริษัทลูกและบริษัทแม่ใช้พนักงานร่วมกัน ต้องเสียภาษีเงินได้ในไทยหรือต่างประเทศ
- อัตราภาษีแตกต่างจากพนักงานในไทยหรือไม่
- ประโยชน์เพิ่มที่ได้รับจากการจ้างที่ต้องเสียภาษี
6. การให้สวัสดิการพนักงานกับชาวต่างชาติแตกต่างจากพนักงานทั่วไปมีผลกับการเสียภาษีอย่างไรหรือไม่
- ค่าที่พัก (ทั้งที่เป็นบ้าน โรงแรม อพาร์ตเม้นท์)
- ตั๋วเดินทางไปกลับประเทศ
- ค่าเล่าเรียนบุตรเรียนโรงเรียนนานาชาติ
- ค่าน้ำมันรถ
- ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตให้ภรรยาและบุตร
- การออกภาษีแทน
7. การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการจ่ายเงินให้ชาวต่างชาติ
- กรณีจ่ายเงินในไทยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจ่ายไปที่ต่างประเทศจะคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
8. การขอหนังสือรับรองการเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ
- กรณีชาวต่างชาติไม่มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีต้องปฏิบัติอย่างไร
9. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของชาวต่างชาติ
- ต้องยื่นแบบภ.ง.ด. 90, 91, 93 หรือไม่
- กรณีใดบ้างที่ต้องยื่นภ.ง.ด.93, ภ.ง.ด.95
- กรณีพนักงานชาวต่างชาติอยู่ในไทยไม่ครบปีภาษีใครต้องเป็นผู้ยื่นแบบ
- การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด. 1 ก. ภ.ง.ด. 1 ก. พิเศษผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนายจ้าง
10. บทกำหนดโทษกรณีไม่ยื่นแบบ ยื่นแบบไม่ครบ หรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงไม่เป็นทางการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba