ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหาและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7285Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,531 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,066 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหา
และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

               ลูกหนี้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการดำเนินธุรกิจและเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแลบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ลูกหนี้สามารถแบ่งได้หลายประเภท หลายระดับ ซึ่งในหลักการบริหารจัดการที่ดีจะต้องมีแนวทางในการดูแล วิธีปฏิบัติที่เหมือนและแตกต่างควบคู่กัน โดยการจะปฏิบัติอย่างไรต่อลูกหนี้แต่ละรายนั้น เป็นองค์ความรู้และศิลปะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการหนี้ อาทิ กรณีของลูกหนี้ที่มีปัญหาและมีความเสี่ยง จำเป็นที่จะต้องดำเนินการที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มพิจารณาหนี้ ทวงหนี้ ติดตามหนี้ และเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์และศิลปะ ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวทางปฏิบัติในหลากหลายประเด็นดังกล่าวที่พร้อมจะสามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

หัวข้อสัมมนา

1. สาเหตุของการเกิดหนี้เสียหรือหนี้ที่มีปัญหาจากกระบวนการให้เครดิต

2. สัญญาณเตือนภัย (Early Warning Sign) ที่บ่งชี้ว่า ลูกหนี้อาจมีปัญหาหรือกำลังประสบปัญหา

3. เทคนิคการประสานงาน และการบริหารงานระหว่าง ฝ่ายติดตามหนี้-ฝ่ายเครดิตหรือสินเชื่อ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนระบบการติดตามหนี้

4. ขั้นตอนการจัดระดับลูกหนี้และจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้เพื่อลดความเสี่ยงและดำเนินการติดตามหนี้
    - การจัดระดับลูกหนี้
    - การวิเคราะห์ลูกหนี้
    - การจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้

  * ความแตกต่างและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ถูกต้องในการทวงหนี้
    - ลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา
    - ลูกหนี้เป็นนิติบุคคล

5. การวางแผนกำหนดกลยุทธ์เพื่อติดตามหนี้ที่มีปัญหา

6. กระบวนการติดตามหนี้ตามระบบการเรียกเก็บหนี้

7. การเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามหนี้ที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย และข้อดีข้อเสียที่จะเกิดขึ้น
    - การติดตามด้วยตนเอง
    - การใช้โทรศัพท์ทวงถาม
    - การไหว้วานบุคคลภายนอก
    - การส่งจดหมาย/หนังสือทวงถาม
    - การใช้กระบวนการทางการดำเนินคดี

8. หลักการและวิธีปฏิบัติรูปแบบต่างๆ ในการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
    * ทวงหนี้อย่างไรถือว่าผิดกฎหมาย
    * ข้อควรระวังในการทวงหนี้
      - ทวงหนี้เอง
      - จ้างบริษัททวงหนี้

9. เทคนิคและยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง
    - การเตรียมการเจรจาต่อรอง
    - การลดช่องว่างในการเจรจาต่อรอง
    - การเสนอเงื่อนไขในการเจรจาต่อรอง
    - การพิจารณาข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
    - การให้ข้อเสนอในการยุติการเจรจา
    - การควบคุมอารมณ์ขณะเจรจาต่อรอง

10. ข้อควรปฏิบัติในการพัฒนาการติดตามหนี้ให้เกิดความต่อเนื่องและได้ผลสูงสุด

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba